به مناسبت هشتاد سالگی حزب توده ایران

هشتاد سال پیکار: گالری چهره‌های جنبش کارگری و کمونیستی و شهدای توده‌ای

این صفحه در حال باز سازی است!
گالری

شماری از چهره های برجستۀ جنبش کمونیستی

رفیق اسدالله غفار زاده – از رهبران جنیش سوسیال دموکراسی – گروه همت – حزب عدالتKarim-Neekbinرفیق کریم نیک بین از رهبران جنیش سوسیال دموکراسیSyrus-Bahramرفیق سیروس بهرام از رهبران جنیش سوسیال دموکراسی
HejaziحجازیHaydar-Amougliرفیق حیدر خان عمو اوغلی – از رهبران جنیش سوسیال دموکراسی و دبیر اول حزب کمونیست ایرانPishevariرفیق میر جعفر پیشه وری – از رهبران جنیش سوسیال دموکراسی و حزب کمونیست ایران و بعدا صدر فرقۀ دموکرات آذربایجان
Araniدکتر تقی ارانی، موسس مجلۀ دنیا و از رهبران حزب کمونیست ایران که در زندان رضا شاه به دست شکنجه گران به شهاد رسیدRooshanakروشنک نوعدوست از بنیان گذاران جمعیت پیک نسوانZandoghtزندخت شیرازی، شاعر دموکرات و موسس مجمع انقلابی نسوان
Fagher-Afagفخر آفاق پارسا سردبیر نشریهٔ جهان زنانFagaher-Azamiفخرعُظمیٰ از موسسان جمعیت نسوان وطنخواه
چهره ها و شهدای حزب تودهٔ ایران
سلیمان-میرزاسلیمان میرزا اسکندری از رجال بنام انقلاب مشروطیت و از ینیان گذاران حزب تودهأ ایران – نخستین صدر حزب تودۀ ایراناردشیر آوانسیان از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایران – نماینده ارمنی‌های شمال ایران در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بین سالهای ۱۳۲۲–۱۳۲۴بزرگ علوی از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایران
عبدالصمد کامبخشعبدالصمد کامبخش از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایرانرضا روستارضا روستا از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایران – دبیرکل شورای مرکزی سندیکاهای متحده ایرانمحمد رضا قدوهمحمد رضا قدوه از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایران
رادمنشرضا رادمنش از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایراناحسان طبریاحسان طبری از اعضای گروه ۵۳ و از بنیان گذاران حزب تودهٔ ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا