به مناسبت هشتاد سالگی حزب توده ایران

دیگر کتاب‌های حزب

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستیدرس‌نامه «صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی» – اثر زنده‌یاد جوانشیر
ASnad-wa-didgahhaاسناد و دیدگاه های حزب تودۀ ایران از آغاز پیدایی تا بهمن ۱۳۵۷
Asnad.Elamieh-57-60اسناد و اعلامیه های حزب تودۀ ایران از شهریور ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸
40Salegiچهل سال در سنگر مبارزه
سالنامه توده - ۱۳۴۹«سالنامه توده – ۱۳۴۹»
درسنامه «اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم»درسنامه «اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم»
Safari-Bookیک بررسی انتقادی از وضع کنونی اقتصاد ایران – حمید صفری
آخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنائی تهرانآخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنائی تهران»
تقی ارانی: عرفان و اصول مادی
Roozbehآخرین دفاعیات خسرو روزبه عضو کمیتۀ مرکزی حزب در دادگاه نظامی
فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب تودهٔ ایران در روند مبارزه برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران
صد سال با انقلاب کبیر اکتبر - مجموعه مقالاتصد سال با انقلاب کبیر اکتبر – مجموعه مقالات
در آمدی بر اصول و مبانی «تأمین اجتماعی» و نقد قوانین مربوط به «تأمین اجتماعی» در ایران
روستاهای کشور نیازمند تحول بنیادیروستاهای کشور نیازمند تحول بنیادی
در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کاردر آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار
ف. م. جوانشیر: اقتصاد سیاسی
واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی – سیاسی حزب تودة ایران در دو دهة اخیر
امیرنیک آئین: ماتریالیسم دیالکتیک
امیرنیک آئین: ماتریالیسم تاریخی
ف. م. جوانشیر: حماسه داد
امیر نیک‌آئین: واژه‌نامه سیاسی و اجتماعی
رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): انقلاب ناتمام
مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست
فردریش انگلس: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهٔ کلاسیک آلمانی
لنین: کارل مارکس (زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم)
شهیدان توده‌ای – از مرداد ۱۳۶۱ تا مهرماه ۱۳۶۷ (جلد دوم، بخش اول)
شهیدان توده‌ای – از مرداد ۱۳۶۱ تا مهرماه ۱۳۶۷ (جلد دوم، بخش دوم)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا