به مناسبت هشتاد سالگی حزب توده ایران

اسناد پلنوم‌های (نشست‌های کمیتۀ مرکزی) حزب تودۀ ایران

پلنوم ها
پلنوم اول، دوم و سوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – اردیبهشت ۱۳۲۷
پلنوم چهارم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۲۵ تیر ۱۳۳۶
پلنوم پنجم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۷ اسفند ۱۳۳۶
پلنوم ششم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۱۲ شهریور ۱۳۳۸
پلنوم هفتم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (کفرانس وحدت با فرقۀ دموکرات آذربایجان) – ۲۸ تیر ۱۳۳۹
پلنوم هشتم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (برنامۀ کنفرانس وحدت با فرقۀ دموکرات آذربایجان) – ۱۱ مرداد ۱۳۳۹
پلنوم نهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۱۹ شهریور ۱۳۴۰
پلنوم دهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۲۹ فروردین ۱۳۴۱
پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش نخست) – ۲۰ دی ۱۳۴۳
پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش نهایی) – ۲۰ دی ۱۳۴۳
پلنوم دوزادهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۱۶ خرداد ۱۳۴۷
پلنوم سیزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ۶ آذر ۱۳۴۸
پلنوم چهاردهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – دی ۱۳۴۹
پلنوم پانزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – تیر ۱۳۵۴
پلنوم شانزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – اسفند ۱۳۵۷
پلنوم هفدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – فروردین ۱۳۶۰
پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – آذر ۱۳۶۲
پلنوم نوزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – خرداد ۱۳۶۵
پلنوم بیستم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – دی ۱۳۶۶
پلنوم بیست و یک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – فروردین ۱۳۶۹
پلنوم های کمیتۀ مرکزی پس از برگزاری سومین کنگرۀ حزب (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶)
پلنوم دوم  – ابان ۱۳۷۱ (پلنوم اول حزب پس از پایان کنگره برای انتخاب هئیت سیاسی حزب به مدت کوتاهی برگزار شد و سند دیگری در مورد این نشست منتشر نشد)
پلنوم سوم – آذر ۱۳۷۲ (انتشار منشور آزادی)
پلنوم چهارم – آذر ۱۳۷۳
پلنوم پنجم – آذر ۱۳۷۴
پلنوم ششم – اسفند ۱۳۷۵
پلنوم های کمیتۀ مرکزی پس از برگزاری کنگرۀ چهارم حزب (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰)
پلنوم دوم (وسیع) – بهمن ۱۳۷۷ (در نخستین نشست (پلنوم) کمیتهٔ مرکزی پس از برگزاری کنگره، هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی انتخاب شد و سند دیگری در مورد این نشست منتشر نشد)
پلنوم سوّم (وسیع) – اردیبهشت ۱۳۷۹
پلنوم چهارم (وسیع)، اردیبهشت ۱۳۸۰
پلنوم پنجم، آذر ۱۳۸۰ (در شصتمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران)
پلنوم های کمیتۀ مرکزی پس از برگزاری کنگرۀ پنجم (کنگرۀ ارانی) از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ 
پلنوم دوّم –  اردیبهشت ۱۳۸۴ (پلنوم اول حزب پس از پایان کنگره برای انتخاب هئیت سیاسی حزب به مدت کوتاهی برگزار شد و سند دیگری در مورد این نشست منتشر نشد)
پلنوم سوّم – آذر ۱۳۸۴
پلنوم چهارم – مرداد ۱۳۸۶
پلنوم پنجم (وسیع)، آذر ۱۳۸۷
پلنوم ششم – مهر ۱۳۹۱
پلنوم های کمیتۀ مرکزی پس از برگزاری کنگرۀ ششم (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) 
پلنوم دوّم- آبان ۱۳۹۳
پلنوم سوّم – تیر ۱۳۹۵
پلنوم چهارم – بهمن ۱۳۹۶
پلنوم (وسیع) پنجم – اسفند ۱۳۹۸
نشست آذر ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا