اعلامیه ها

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ برگزاری نشست کمیتۀ مرکزی

نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران با شرکت همه اعضای کمیتۀ مرکزی حزب برگزار شد. نشست در ابتدای کار خود با دریافت گزارشی دربارۀ مقدمات انجام شده برای تدارک‌ برگزاری مراسم بزرگداشت هشتاد سالگی حزب و همچنین سمینار علمی- پژوهشی حزب در این مراسم با شرکت نمایندگان حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان زیر عنوان: “کمونیست‌ها و جنبش‌های اجتماعی”، تصمیم‌های لازم را در این زمینه‌ها اتخاذ کرد.

نشست کمیتهٔ‌مرکزی  در ادامهٔ کار خود به بررسی طرحی که از سوی هیئت سیاسی دربارهٔ‌ ضرورت بازبینی فعالیت‌های تبلیغاتی حزب و تشدید آن تهیه شده بود پرداخت. نشست پس از ابراز نظر دربارهٔ محتوای پیشنهادهای ارائه شده در طرح، کمیته‌ای متشکل از رفقای کمیتهٔ مرکزی برای تنظیم برنامه‌ به‌منظور اجرایی کردن پیشنهادهای ارائه شده انتخاب کرد.
نشست گزارش گروه کاری “بررسی چالش‌ها و یافتن راهکارهای عملی تازه برای همکاری با نیروهای مترقی و آزادی‌خواه” را بررسی و دربارۀ  آن تبادل‌نظر کرد و پس از ابراز نظر در این زمینه، از رفقای کمیتۀ تنظیم برنامه‌ خواست تا برپایه گزارش‌های مفصلی که دربارۀ وضعیت نیروهای مختلف سیاسی کشور تهیه شده است برنامهٔ کاری‌ای مشخص برای ارائه به هیئت سیاسی تهیه کنند.

 

دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ‌ایران

۴ مهر ۱۴۰۰

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا