مسایل سیاسی روز

سخنرانی رفیق توران همتی نمایندهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) هشتادمين سالگرد بنيان گذاری حزب توده ايران را به عموم رفقای توده ای تبريک می گويد و برای آن ها در مبارزه عليه رژيم فقها و برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم موفقيت آرزو می کند.

کشور ما از قبل از مشروطيت تاکنون شاهد شکل گيری احزاب سياسی در برهه های زمانی مختلف بوده است. کمتر حزبی را می توان يافت که افت و خيزهای سياسی و اجتماعی کشور را پشت سر گذاشته و توانسته باشد به حيات خود در مدتی طولانی ادامه دهد. حزب توده ايران پايدارترين و پيگيرترين حزب سياسی تاريخ معاصر ايران است.

حزب تودۀ ایران در مهر ۱۳۲۰ به‌همت شماری از زندانیان سیاسی بنیان گذارده شد و از همان نخستین سال حیاتش در شکل‌گیری جامعه مدنی ایران نقش موثر ايفا نمود. حزب توده ايران در آن زمان خود را تداوم بخش ایده‌های روشنگری و حامی انقلاب مشروطه می‌دانست و ارزش های آزاديخواهانه و برابرطلبانه را ترويج می کرد.

حزب در طول حياتش گفتمان طبقاتی را وارد فرهنگ سياسی کشور کرد و دفاع از منافع و مطالبات کارگران، زحمتکشان و دهقانان کشور را پايه برنامه خود قرار داد. حزب در دهه ۲۰ توانست در ميان روشنفکران و کارگران صنعتی در سراسر کشور ريشه بدواند و خارج از هرگونه وابستگی مذهبی، ملی، قومی، زبانی و جنسيتی، گروه های مختلف جامعه ايران را در آن برهه زمانی با خود همراه کند. حزب توده ايران تاثيرات ماندگار بر ادبيات و هنر کشور گذاشت. بخش قابل توجهی از نويسندگان، شاعران، روشنفکران و فرهيختگان جامعه ايرانی، خاصه در چند دهۀ نخست حیات حزب يا به آن متعلق بودند و يا خاستگاه توده ای داشتند. حزب توده ايران فرهنگ حزبيت را وارد حيات سياسی کشور کرد.

دهه ۲۰ دوره بالندگی حزب توده ايران بود. متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و سرکوب بی سابقه حزب، اين دوره بپايان رسيد و حزب وارد دوره افول حيات خود تا سال ۱۳۵۷ گرديد. اما بار ديگر حزب با انقلاب بهمن فعالانه وارد صحنه سياسی کشور شد، حوزه های حزبی را در سراسر ايران راه انداخت، ادبيات مارکسيستی را به صورت گسترده نشر داد و در روندهای سياسی کشور نقش موثر ايفا نمود. حزب در طول چهار سال فعاليت علنی بطور شتابناک گسترش پيدا کرد. جمهوری اسلامی فعاليت حزب توده ايران را تاب نيآورد و ضربه کاری بر آن وارد آورد، هزاران توده ای را دستگير و  عده زيادی از کادرها و رهبران حزب را اعدام کرد. با اين وجود حزب عليرغم ضربات و جدائی ها، قادر شد صفوف خود را بازسازی کند و بحيات خود ادامه دهد.

حيات حزب توده ايران در طی ۸ دهه با جان صدها انسان مبارز و فرهيخته که برای عدالت اجتماعی و تامين زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان کشور پيکار کرده آند، در آميخته است. تاريخ اين حزب آکنده از موفقیت ها، خطاها، ناکامی ها، فداکاری ها، از جان گذشتن ها و تحمل هزاران سال اسارت بوده است.

در کنار دستآوردها، حزب خطاهای سنگينی در عرصه سياسی و تشکيلاتی داشت که در راس آن تحليل نادرست از رژيم برآمده از انقلاب بهمن، سياست حمايت قاطع از آن براساس تئوری راه رشد غيرسرمايه داری و بر اين پایه تنظيم مناسبات خود با دیگر نیروهای سیاسی ایران بود. سياستی که به اعتبار حزب و به جريان چپ ايران لطمه جدی زد. بيانيه حزب بمناسبت هشتادمين سالگرد با برخی خطاها تماس گرفته و “تمرکز سیاست‌های حزب بر مبارزۀ ضد امپریالیستی و کم توجهی به حقوق و آزادی های دموکراتیک” را نقد کرده است. ولی اين خطا را نمی توان تنها با کم بها دادن به اين و يا آن وجه از سياست حزب توضيح داد. به باور ما بدون نقد دیدگاهی از آن، احتمال تکرار خطا، ولو در عرصه ها و اشکال دیگر باقی خواهد ماند. اميدواريم نقد آن سياست ها تعميق يابد، استنتاجات ضرور از آن گرفته شود و در ديدگاه، برنامه و سياست های حزب بازتاب پيدا کند.

 

بار ديگر هشتادمين سالگرد بنيانگذاری حزب توده ايران را به همه توده ای ها شادباش می گوئيم و در مبارزه مشترک عليه جمهوری اسلامی برای آن ها موفقيت آرزو می کنيم. اميدواريم نيروهای چپ ايران دست در دست هم بگذارند و بر پراکندگی ها غلبه کنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ (۹ اکتبر ۲۰۲۱)

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا