آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۲ منتشر شد!

تأملی بر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و وظیفهٔ مبارزان سندیکایی در مرحله کنونی

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۲ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا