آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۴ منتشر شد!

ضرورت سازمان‌دهی، همبستگی، و احیای حقوق سندیکایی در جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۴ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا