مسایل سیاسی روز

منتشر شد!

کتاب بزرگداشت رفیق علی خاوری شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها و نوشته های رفیق خاوری و همچنین گزارش مراسم به خاک سپاری و مراسم بزرگداشت، سخنرانی ها و پیام های رهبران حزب های کارگری و کمونیستی جهان منتشر شد.

”رفیق خاوری تنها یک زندانی نیست، او یکی از سرمایه های معنوی پرولتاریای رزمنده ماست. رفیق هوشنگ تیزابی -قهرمان شهید توده ای-در خاطرات خود او را با این کلمات تصویر می کند:‌ من در وجود او مارکسیسم واقعی را شناختم. او می توانست توده ای بودن را به گرامی ترین مائده جهان بدل کند. او امانت گرانبهایی است… هیچ دیواری نمی تواند او را از مردم که آنهمه دوستشان دارد جدا کند. چه عشق جنون آمیزی! او در وجود همه توده ای ها، همه رزمندگان خلق، همه شاگردان و منادیان ارانی، همه کارگران و رنجبران وطنش آزاد است…]  رفیق زنده یاد رحمان هاتفی (مهرگان) در شماره ۱۷ نشریه نوید، شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۶

عنوان ”علی خاوری صدای حقانیت حزب ما“

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۱، ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا