آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۷ منتشر شد!

‌در راه تأمین منافع زحمتکشان، اتحادعملِ فراگیر گریزناپذیر است!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۷

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا