اعلامیه ها

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پیش به سوی برگزاری موفقیت آمیز هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران

 نشست نوبتی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران با شرکت همۀ اعضای کمیتۀ مرکزی در فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد. بخش مهمی از بحث ها و تبادل نظر های نشست، بررسی مسئلۀ حملۀ نظامی روسیه به اوکراین، عواقب فاجعه بار آن برای صلح جهانی، مردم اوکراین و روسیه و همچنین تشدید کارزار کمونیست ستیزی رسانه های امپریالیستی بود.

بخش دیگری از مذاکرات کمیتۀ مرکزی به تصویب چگونگی انتخاب نمایندگان، زمان برگزاری و تعیین چارچوب گزارش کمیتۀ مرکزی به هفتمین کنگرۀ حزب اختصاص داشت. ادامۀ نشست های درون حزبی برای بحث و تبادل نظر رفقای واحدهای حزبی و ضرورت به روز رسانی طرح اسناد منتشر شده بر اساس نظرها و پیشنهادهای رسیده مورد تأکید قرار گرفت.

نشست کمیتۀ مرکزی گزارش و پیشنهادهای کمیسیون ”بررسی کار تبلیغاتی حزب“ دربارۀ گسترش و چگونگی استفادۀ بهینه از فضای مجازی، تقویت ارگان مرکزی و تحریریۀ آن و شکل ادامۀ ضمیمه های »نامۀ مردم«، را دریافت و تصمیم های مشخصی را در این زمینه اتخاذ کرد.

دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۳، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا