اسنادمسایل سیاسی روز

شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری و کمونیستی جهان به هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)

پیام شادباش حزب کمونیست پرتغالPCP-Portugal

به هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

 

حزب کمونیست پرتغال درودهای خود را به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران و از آن طریق به همهٔ کمونیست‌ها و زحمتکشان ایران تقدیم می‌کند. ما مطمئنیم که کنگرهٔ شما مبارزهٔ طولانی و شجاعانهٔ حزب تودهٔ ایران را در راه تحقق حقوق و آرمان‌های کارگران و مردم ایران، برای دگرگونی‌های دموکراتیک و مترقی در کشور شما، و برای ایرانی مستقل و صلح‌آمیز در خاورمیانه و در دنیایی رها از تجاوزگری و استیلای سلطه‌جویانهٔ امپریالیستی تداوم خواهد بخشید.

ما اکنون در یکی از خطرناک‌ترین مقاطع زمانی برای نوع بشر زندگی می‌کنیم. قدرت‌های امپریالیستی که رنج و فلاکت زیادی برای مردم جهان و به‌خصوص مردم منطقهٔ شما به بار آورده‌اند، تلاش کرده‌اند از توازن بسیار یکجانبهٔ نیروها پس از پایان اتحاد شوروی در اواخر قرن بیستم استفاده کنند تا بار دیگر سرکردگی جهانی خود را به دیگران تحمیل کنند. سه دهه جنگ، تجاوز، خودکامگی، محاصرهٔ اقتصادی، تحریک، و نقض دائمی قوانین بین‌المللی، به‌خاطر تحمیل نظم جهانی جدید به دنیا در زیر فرمان آمریکا و متحدانش، یعنی ناتو و اتحادیهٔ اروپا یا اسرائیل بوده است.

این یورش برای ایجاد نظم جهانی امپریالیستی جدید، رنج و فلاکت برای طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، از جمله در خود مراکز امپریالیستی به بار آورده است. هدفِ یورش این نظم جدید، نه‌فقط حقوق کارگران و سیاست‌های مترقی برای تحوّل اجتماعی، بلکه حتی هر گونه تلاش برای ابراز سیاست‌های مستقل، بیرون از کنترل نظام مالی چپاول است که سرمایهٔ انحصاری آمریکا و اروپا برقرار کرده است. این تلاش برای تحمیل سرکردگی جهانی آمریکا/ناتو/اتحادیهٔ اروپا و نظامی شدن تجاوزگرانهٔ همراه با آن است که عامل ریشه‌یی وضعیت بسیار خطرناکی است که امروزه در آن زندگی می‌کنیم، و نمود آن را در درگیری‌ها و جنگ‌ها می‌بینیم، از جمله در درگیری‌ای که از سال ۲۰۱۴ در اوکراین در حال وقوع است و اکنون شدت یافته است. تجاوزگری امپریالیسم از تغییرات گسترده در توازن اقتصادی نیروها در جهان، شامل قدرت‌گیری جمهوری خلق چین و دیگر کشورها نیز جدایی‌ناپذیر است. قدرت‌های امپریالیستی کهنه از پذیرش واقعیت جدید و افول نسبی خود سر باز می‌زنند، و به نظر می‌رسد حاضرند برای حفظ سلطهٔ خود، خطر راه‌اندازی جنگی بزرگ را به جهان تحمیل کنند. امروزه خطر وقوع فاجعه‌ای عظیم در عصر هسته‌یی واقعی است. ما مردم سراسر جهان را فرامی‌خوانیم که در دفاع از صلح بسیج شوند و حرکت به سوی ورطهٔ نابودی را متوقف کنند.

رفقای عزیز،

چالش‌هایی که وضعیت خطرناک کنونی برای کمونیست‌ها و دیگر نیروهای انقلابی به وجود می‌آورد، بسیار زیادند. ما برای اینکه بتوانیم به مسئولیت‌هایمان عمل کنیم باید ریشه‌ها و نفوذمان را در میان توده‌ها تقویت کنیم.

در پرتغال، با وجود حمله‌های شدید ضدکمونیستی، ما متعهد به این وظیفه هستیم. ما همیشه خواست‌ها و هدف‌های عمومی را به وظایف کوتاه‌مدت‌تر و فوری‌تر پیوند می‌زنیم، مانند: مخالفت با یورش بی‌وقفه به حقوق کارگران و جنبش سندیکایی طبقاتی آنها، که به بهانهٔ همه‌گیری کرونا و اکنون جنگ در اوکراین شدت بیشتری یافته است؛ مبارزه برای افزایش مزدها و حقوق بازنشستگی و علیه پیامدهای بالا رفتن تورم؛ مبارزه برای دفاع از خدمات عمومی/دولتی در بهداشت و درمان، آموزش، و تامین اجتماعی؛ همبستگی با مبارزات ملت‌های سراسر جهان.

در پرتغال، ما برای تحقق جایگزینی میهن‌دوستانه و چپ مبارزه می‌کنیم که می‌تواند کشورمان را از فرمان‌ها و تحمیل‌های روند یکپارچگی سرمایه‌داری در اتحادیهٔ اروپا نیز آزاد کند و پرتغال مستقل و توسعهٔ آن در خدمت مردم را تضمین کند؛ جایگزینی که زمینه را برای تحقق دموکراسی پیشرفته‌ای حامل ارزش‌های انقلاب آوریل، در راه سوسیالیسم، هموار خواهد کرد.

رفقای عزیز،

ما از شرایط فعالیت بسیار سختی که حزب تودهٔ ایران با آن مواجه است- ممنوعیت فعالیت، آزار و اذیت، و اجبار به فعالیت مخفیانه- اطلاع داریم. ما به عزم شما احترام می‌گذاریم و برای آن ارزش قائلیم که حتی در چنین شرایط سختی، استوار و وفادار به تاریخ درخشان خود مانده‌اید و به دفاع از حقوق سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی طبقهٔ کارگر ایران، زنان، دانشجویان، و توده‌های مردم، و همچنین دفاع از استقلال و حاکمیت ایران ادامه داده‌اید. حزب کمونیست پرتغال آرزوی موفقیت برای کنگرهٔ هفتم شما دارد. حزب ما بار دیگر بر تمایل خود به تقویت بیشتر روابط دوستی دیرینهٔ ما بر اساس اصول آزموده شده در روابط حزب‌های کمونیست- احترام متقابل، همبستگی، دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر- تأکید می‌کند. ما همچنین بر تعهد خود به تقویت وحدت کمونیست‌ها و دیگر نیروهای ضدامپریالیستی تأکید می‌کنیم که در تقویت مبارزهٔ مشترک ما در راه ایجاد دنیایی رها از جنگ و تجاوزگری امپریالیستی، دنیایی سرشار از پیشرفت اجتماعی و صلح، و رسیدن به سوسیالیسم در حکم هدف نهایی ما، نقش و سهم دارد.

 

کمیتهٔ مرکزی

لیسبون، ۳ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۳ خرداد ۱۴۰۱]

 

پیام شادباش حزب کمونیست فدراسیون روسیهCPRF-Russia

به کمیتهٔ مرکزی و شرکت‌کنندگان در کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران

مسکو، ۳۱ مه ۲۰۲۲ [۱۰ خرداد ۱۴۰۱]

 

 

رفقای گرامی،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به نمایندگان شرکت‌کننده در کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران، و به همهٔ اعضا و هواداران آن حزب تبریک می‌گوید.

برگزاری کنگره رخدادی بسیار مهم در زندگی هر حزبی است. کنگره در پی یافتن پاسخ به مسائل مهم و چالش‌های روزانه، همفکران و همیاران را برای بحث‌های دوستانه و پُربار با هدف اصلاح و تصویب اسناد حزبی و تصمیم‌گیری دربارهٔ فعالیت‌های حزب، و انتخاب رهبری حزب برای دورهٔ بعد، در جمعی واحد گرد می‌آورد.

حزب شما که نخستین سازمان مارکسیستی ایجاد شده در کشور شماست، سابقهٔ مبارزه‌ای طولانی دارد. حزب تودهٔ ایران در حالی که فعالیتش ممنوع شده و مجبور به فعالیت مخفی شده است، امروزه همچنان محکم و مصمّم به مبارزه ادامه می‌دهد.

حزب شما که همچنان نیرویی عمده در ایران است و پیچیدگی مناسبات میان امپریالیسم جهانی آمریکا و سرمایه‌داری فاسد محلی را- که هر دو علیه زحمتکشان عمل می‌کنند- درک می‌کند، به دنبال یافتن و ارائه کردن راه‌حل‌های مردمی جایگزین است. کمونیست‌های ایران اگرچه با فشار سهمگین و سرکوب مداوم مواجه بوده‌اند، از حمایت مردمی فزاینده‌ای برخوردارند، و با دقت اندیشه‌های سوسیالیسم به ارث رسیده از رهبران بزرگ ما لنین و مارکس را مطالعه، تدوین، و ترویج می‌کنند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه همبستگی خود را با مبارزهٔ عادلانه شما اعلام و از آن حمایت می‌کند.

ما برای کار کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران آرزوی موفقیت داریم. مطمئنیم که تصمیم‌هایی که در کنگره گرفته می‌شود در خدمت تقویت بیشتر صفوف حزب شما و کسب اعتماد و حمایت گستردهٔ مردمی خواهد بود.

 

با درودهای رفیقانه، هیئت رئیسهٔ کمیتهٔ مرکزی

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست یونان

به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایرانحزب کمونیست یونان

 

رفقای عزیز،

به مناسبت برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران، حزب کمونیست یونان درودهای گرم و رفیقانهٔ خود را به اعضا و کادرهای حزب شما تقدیم می‌کند.

حزب کمونیست یونان در همبستگی خود با حزب تودهٔ ایران، با مبارزات طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی ایران در اعاده و دفاع از حقوق اجتماعی و دموکراتیک خود، احیای آزادی‌های سندیکایی و سیاسی، و آزادی زندانیان سیاسی، ثابت‌قدم است.

ما خواستار قانونی شدن حزب تودهٔ ایران و فعالیت سیاسی آزادانهٔ کمونیست‌های ایران هستیم.

علاوه بر این، حزب کمونیست یونان تهدیدهای آمریکا و ناتو و هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی علیه ایران به بهانهٔ برنامهٔ هسته‌یی را که هدفش پیشبرد طرح بازترسیم ”خاورمیانهٔ بزرگ “به زیان همهٔ ملت‌های منطقه است، مردود می‌شمارد. صرف‌نظر از بهانه‌هایی که امپریالیست‌ها برای پوشاندن اقدام‌های تهاجمی خود به کار می‌گیرند، این اقدام‌ها باید محکوم شود و تودهٔ مردم باید از آنها جلوگیری کنند. مسئولیت و وظیفهٔ حل مسائل ایران فقط در عهدهٔ طبقهٔ کارگر و مردم ایران است که از همبستگی انترناسیونالیستی کارگری و مردمی برخوردارند.

رفقا،

نظامی که ما در آن زندگی می‌کنیم- سرمایه‌داری- بر پایهٔ قدرت سرمایه و مالکیت سرمایه‌داری وسایل تولید استوار است، و بر اساس سود عده‌ای اندک کار می‌کند که از استثمار طبقهٔ کارگر به دست می‌آید. این نظام اکنون در مرحلهٔ امپریالیستی‌اش است. انباشت سرمایه به ایجاد انحصارها منجر شده است؛ گروه‌بندی‌های اقتصادی بزرگی که به شرکت‌های غول‌پیکر فرا می‌رویند، برای کنترل بازارها، سرزمین‌ها، و منابع تولید کنندهٔ ثروت، در مسیر ارتجاعی برگشت‌ناپذیری با یکدیگر درگیر می‌شوند، که با تأکید نشان می‌دهد که سرمایه‌داری از مرزهای تاریخی خود فراتر رفته، و پوسیده شده است. رقابت‌های امپریالیستی به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، و به جنگ‌هایی منجر شد که آمریکا، ناتو، و اتحادیهٔ اروپا در یوگسلاوی، افغانستان، عراق، سوریه، و لیبی به راه انداختند و ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها پناهنده به جا گذاشت. همین رقابت‌ها، به وقوع جنگ در اوکراین دامن زد که بورژوازی به راه انداخته است و رهبری‌اش می‌کند و قربانیان آن مردمی‌اند که ده‌ها سال برادرانه برای ساختن سوسیالیسم زندگی کرده بودند.

حزب کمونیست یونان این جنگ را از هر دو طرف امپریالیستی می‌داند. ما هیچ‌یک از دو لشکر راهزنان را انتخاب نمی‌کنیم. ما در کنار مردم، در کنار پیکار مستقل آنها در راه تحقق منافع خود، برای سرنگون کردن بربریت سرمایه‌داری، برای ایجاد جامعهٔ نوین سوسیالیستی، و برای زیستن برادرانهٔ همهٔ ملت‌ها در کنار یکدیگر می‌ایستیم. به اعتقاد ما، سمت درست تاریخ، همین است.

کشور ما در زیر مسئولیت دولت حزب لیبرال ”دموکراسی نو“، و البته با مسئولیت مشترک حزب سوسیال دموکرات اپوزیسیون سیریزا و دیگر حزب‌های بورژوایی، درگیر جنگ شده و به پایگاه نظامی آمریکا و ناتو تبدیل شده است. اما سیاست شاخص نقشه‌های آمریکا و ناتو در تمام جبهه‌ها، از جمله در اِعمال تحریم علیه روسیه و ایران، کشور و مردم یونان را در معرض خطرهای بزرگی قرار داده است، همان‌طور که در توقیف اخیر کشتی‌های یونانی به دست نیروهای ایرانی در خلیج فارس دیدیم.

حزب کمونیست یونان روزانه حرکت‌ها و تظاهراتی را علیه جنگ امپریالیستی و شرکت کشورمان در آن، و نیز مبارزهٔ هم‌زمان با گرانی قیمت‌ها، برای افزایش مزد و حقوق بازنشستگی، بهبود خدمات بهداشت و درمان و آموزش، و تأمین نیازهای مردم، سازمان‌دهی می‌کند.

پیکارهای بزرگی در یونان جریان دارد، مانند مبارزاتی که در بندر پیرئاس در جریان است که کارگران با انحصار کاسکو (COSCO) و دریانوردان با صاحبان کشتی در نبرد هستند. در لارکو، که کارخانهٔ نیکل استراتژیک مهمی است، کارگران برای حق کار می‌جنگند. هزاران کارگر در اعتصاب‌ها شرکت می‌کنند و پیکاری بی‌امان را علیه کارفرمایان به پیش می‌برند.

نتیجهٔ مبارزات کارگری اخیر، از جمله امضای توافق‌نامه‌های جمعی کار در چند بخش، پیروزی جوانان کمونیست یونان (KNE) در انتخابات دانشجویی اخیر و به دست آوردن بیشترین رأی در دانشگاه‌ها، با درصدهایی بیش از ۳۰درصد، تنها مسیر واقع‌بینانه را نشان می‌دهد. راه تغییر دادن توازن نیروها در هر کجا که زحمتکشان و قشرهای مردمی کار می‌کنند، زندگی می‌کنند، درس می‌خوانند، و نفس می‌کشند، همین است. برای متحد کردن نیروهای اجتماعی که برای هر مشکل مردمی و در راه سرنگون کردن نظام حامل بی‌عدالتی، استثمار، ناتو، جنگ، انحصارها، سرمایه‌داری مبارزه خواهند کرد، باید همین راه را در پیش گرفت. جنگ، بیکاری، فقر، گران بودن تحمل‌ناپذیر مواد غذایی و برق، و مزدهای ناچیز، نشانه‌های سرمایه‌داری و تأکیدی‌اند بر ضرورت تشدید مبارزهٔ طبقاتی برای سرنگون کردن این بربریت. به همین دلیل است که ما برای قدرت گرفتن طبقهٔ کارگر می‌رزمیم، تا راه را برای اجتماعی شدن وسایل تولید و برنامه‌ریزی مرکزی، و برقراری جامعهٔ نوین سوسیالیستی، هموار کنیم.

رفقا،

با توجه به آنچه گفته شد، آرزوی موفقیت برای کنگرهٔ شما داریم. ما به تقویت گسترده‌تر روابط دوجانبه خود بر اساس اصول مارکسیسم-لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری و رفاقت صمیمانهٔ دیرینهٔ دو حزبمان اعتقاد داریم.

 

با درودهای رفیقانه، شعبهٔ روابط بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی

 

پیام حزب کمونیست هندCP - India

به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران 

 

دفتر مرکزی، دهلی نو، ۷ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۷ خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای عزیز،

من به نمایندگی از شورای ملی حزب کمونیست هند و از طرف خودم درودهای گرم رفیقانه‌مان را به رهبری حزب تودهٔ ایران و نمایندگان شرکت کننده در کنگرهٔ هفتم آن حزب تقدیم می‌کنم.

کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران در زمانی بسیار بغرنج و دشوار در جهان برگزار می‌شود. همه‌گیری کووید-۱۹ خرابی‌های عظیمی در سراسر جهان به وجود آورده است و مردم در تلاش‌اند که بر پیامدهای فاجعه‌بار آن برای زندگی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی خود غلبه کنند. در عین حال، نقش تهاجمی سرمایهٔ مالی و سیاست تهدید، تحریم، و ارعاب آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، و ناتو ادامه دارد. جنگ کنونی اوکراین و روسیه، صلح و ثبات اروپا را به خطر انداخته است. آثار منفی این جنگ تأسف‌بار را در همهٔ قاره‌ها می‌توان دید.

در بستر چنین وضعیت بین‌المللی بی‌ثباتی، برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران و برآمد سیاسی آن نقطهٔ عطف مهمی برای مردم ایران خواهد بود.

رفقای عزیز،

ما تاریخ انقلابی حزب تودهٔ ایران را می‌دانیم. حزب شما در هشتاد و یک سال از زندگی سیاسی خود، به طور عمده فعالیت مخفیانه داشته است، زیرا هر دو رژیم [سلطنتی و اسلامی] حزب شما را ”غیرقانونی “اعلام کردند. تاریخ حزب تودهٔ ایران، تاریخ فداکاری‌های عظیم است. هزاران تن از اعضای آن کشته شده‌اند، مورد شکنجه‌های غیرانسانی قرار گرفته‌اند، و هنوز هم بسیاری از اعضای آن در زندان‌اند. اما این وضع نتوانسته است حزب تودهٔ ایران را از ادامهٔ مبارزه با رژیم ارتجاعی ایران باز دارد.

حزب تودهٔ ایران ضمن آنکه به تلاش خود برای تشکیل جبههٔ متحد ضددیکتاتوری، برای دستیابی به آزادی، صلح، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی، و طرد رژیم دین‌سالار حاکم ادامه می‌دهد، در عین حال خوشحالیم که می‌بینیم کنگرهٔ هفتم شما برنامهٔ جدید حزب را تصویب خواهد کرد تا مبارزهٔ جاری را به سطح بالاتری بکشد.

امیدواریم که همهٔ سندهای سیاسی حزب، از جمله برنامهٔ جدید، حزب شما را به سوی تحقق هدف اصلی سیاسی خود برای شکل‌گیری دولت ملی و دموکراتیک به‌جای رژیم دیکتاتوری دینی کنونی و حرکت به سوی تحقق هدف‌های استراتژیک انقلاب دموکراتیک ملی در ایران رهنمون باشد.

رفقای عزیز،

رابطهٔ رفیقانه میان دو حزب ما، حزب کمونیست هند و حزب تودهٔ ایران، عالی است. ما خواهان تقویت این رابطه برای پیکار در راه تحقق صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و در نهایت سوسیالیسم هستیم.

برای کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران آرزوی موفقیت داریم.

 

با درودهای انقلابی،

و با احترام رفیقانه، د. راجا، دبیرکل

 

پیام شادباش حزب کمونیست هند (مارکسیست)

دهلی نو، ۳۱ مه ۲۰۲۲ [۱۰ خرداد ۱۴۰۱]CPI(M)

 

رفقای عزیز،

حزب کمونیست هند (مارکسیست) به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران درود می‌فرستد. ما از دستور کار کنگرهٔ شما اطلاع یافتیم که شما در آن به غیر از بررسی تحولات ملی و بین‌المللی، در مورد برخی اسناد بسیار مهم از جمله برنامهٔ جدید حزب و موضوعیت داشتن مارکسیسم-لنینیسم در قرن بیست و یکم بحث خواهید کرد. برای کنگرهٔ شما آرزوی موفقیت در بحث و تبادل‌نظرهایش داریم، و بار دیگر بر همبستگی صمیمانهٔ خود با شما تأکید می‌کنیم.

کنگرهٔ شما در زمانی برگزار می‌شود که جهان شاهد افزایش تجاوزگری امپریالیستی است. جنگ در اوکراین نتیجهٔ مستقیم تلاش امپریالیسم آمریکا برای گسترش ناتو به مرزهای روسیه و تثبیت سرکردگی‌اش است. به همین ترتیب، آمریکا در حال ساختن اتحادهای جدیدی مانند کواد (QUAD) و آکوس (AUKUS) در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه برای مهار و منزوی کردن چین است. آمریکا به تلاش‌های خود برای کنترل منطقهٔ دارای منابع غنی در غرب آسیا از طریق همدستش اسرائیل ادامه می‌دهد. حضور و مداخلهٔ آمریکا در غرب آسیا جدایی‌ها و درگیری‌های فرقه‌یی را شدت بخشیده است. اسرائیل هدف خود برای ایجاد کشور-ملت یهودی در سرزمین‌های فلسطین را به‌شدّت دنبال می‌کند. باید با همهٔ این طرح‌های امپراتوری مبارزه و در برابر آنها مقاومت کرد.

شکست دنیای سرمایه‌داری در بیرون آمدن از بحران اقتصادی جهانی که در سال ۲۰۰۸ بروز کرد، در طول همه‌گیری کرونا به طور خیره کننده‌ای مشاهده می‌شود. شکست بسیاری از کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری در جلوگیری از گسترش ویروس و مرگ‌ومیر صدها هزار نفر ناشی از آن، بازتاب ماهیت غیرانسانی نظام سرمایه‌داری است که سود شرکت‌های چندملیتی را بر زندگی مردم در اولویت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کشورهای سوسیالیستی مانند چین، کوبا، و ویتنام با کنترل کردن مؤثر گسترش ویروس و همچنین محدود کردن مرگ‌ومیر و صدمه دیدن معیشت مردم، برتری سوسیالیسم را نشان داده‌اند. همه‌گیری کرونا بار دیگر نیاز فوری به تغییر نظام- جایگزینی سرمایه‌داری با سوسیالیسم- را نشان داد.

همه‌گیری کرونا به گرفتاری‌ها و مرارت‌هایی که مردم از قبل داشتند، افزوده است. فقر، بیکاری، نابرابری‌ها، و گرسنگی در سراسر جهان رو به افزایش است. جنگ اخیر در اوکراین نیز این فلاکت‌ها را بیشتر و برجسته‌تر کرده است. تورّم رو به افزایش است و مردم قادر به تأمین منابع مالی برای خریدن حتی کالاهای ضروری نیستند. کمبود مواد غذایی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. در بسیاری از نقاط جهان مردم در اعتراض به این سختی‌ها به خیابان‌ها می‌آیند، همان‌طور که اخیراً در سری‌لانکا دیدیم. ما متوجه شدیم که گزارش‌هایی که از ایران می‌آید نیز به وجود وضعیتی مشابه اشاره دارند که در آن مردم هم زیر بار تحریم‌های امپریالیستی و هم زیر بار سیاست‌های طبقهٔ حاکم رنج می‌برند.

همان‌طور که می‌دانید، در حال حاضر دولت هند را حزبی اداره می‌کند که آشکارا فرقه‌گرا است و کشور را به سمت استبداد سوق می‌دهد. این حزب برای اینکه برنامهٔ تهاجمی سیاست‌های نولیبرالی خود را ادامه دهد، بذر تفرقه می‌کارد. علی‌رغم تلاش‌های مستبدانهٔ حزب حاکم، مردم کشور در برابر این سیاست‌ها مقاومت می‌کنند. مبارزهٔ تاریخی یک سالهٔ کشاورزان که به‌تازگی با موفقیت به پایان رسید، یکی از این نمونه‌هاست. کشاورزان از سراسر کشور علیه سیاست‌های ضد دهقانی دولت که می‌خواهد کشاورزی را به دست شرکت‌های بزرگ بسپارد، به پا خاستند. مبارزهٔ آنها دولت را مجبور کرد که تصمیم خود را پس بگیرد. به همین ترتیب، سازمان‌های طبقهٔ کارگر نیز در برانگیختن کارگران علیه اصلاحات قانون کار، خصوصی‌سازی نهادهای بخش دولتی، و خواست‌های مشابه دیگر فعال‌اند. سازمان‌های کارگری اخیراً یک اعتصاب عمومی بسیار موفق ۴۸ ساعته را رهبری کردند. حزب‌های چپ، و پیشاپیش آنها حزب ما، در حال برانگیختن و به حرکت درآوردن مردم علیه افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص فراورده‌های نفتی و کالاهای غذایی‌اند. ویژگی دلگرم کنندهٔ همهٔ این پیکارها، وحدت فزاینده‌ای است که میان طبقات اصلی- کارگران، کارگران کشاورزی، و دهقانان- در حال شکل‌گیری است. ما قصد داریم این وحدت را توسعه دهیم، و یک ”جبههٔ دموکراتیک چپ “تشکیل دهیم، که به اعتقاد ما مناسب با مرحلهٔ کنونی انقلاب ما- انقلاب دموکراتیک خلق- قبل از گام برداشتن به سوی سوسیالیسم است.

رفقا،

حزب تودهٔ ایران سابقهٔ درخشانی در مبارزه با امپریالیسم و نیروهای فرقه‌گرای مذهبی دارد. بسیاری از رفقای دلیر شما در این مبارزه جان و زندگی خود را از دست داده‌اند. ما به یاد و خاطرهٔ آنها درود می‌فرستیم. مبارزهٔ شما همیشه منبع الهام باقی خواهد ماند. ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا از پیام شادباش گرمی که شما به کنگرهٔ ۲۳م حزب ما فرستادید که تازگی به پایان رسید، تشکر کنیم. کنگرهٔ ما با تأکید مجدد بر همبستگی خود با حزب شما، خواستار تقویت روابط برادرانهٔ دو حزب شد.

اطمینان داریم که کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران کنگره‌ای تاریخی خواهد بود. امیدواریم بحث‌های شما در موضوع‌های مهمی که در دستور کار دارید، به تقویت حزب و مبارزهٔ آن در راه پیشبرد انقلاب دموکراتیک ملی و سوسیالیسم کمک کند.

 

با درودهای انقلابی، کمیتهٔ مرکزی

 

 

 

پیام کمیتهٔ مرکزی آکل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)

به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایرانحزب آکل - قبرس

نیکوزیا، ۶ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۶ خرداد ۱۴۰۱]

 

کمیتهٔ مرکزی آکل (AKEL) گرم‌ترین درودهای رفیقانه و رزم‌جویانهٔ خود را به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران، رهبری، و اعضای آن، چه در داخل و چه در خارج از ایران، تقدیم می‌کند.

کنگرهٔ شما گواه دیگری است بر این که حزب تودهٔ ایران نه‌فقط تمام حملات وحشیانه و چندجانبه به آن را تحمل کرده و از سر گذرانده است، بلکه از نام و حقانیت خود به مثابه ”حزب توده‌ها “دفاع کرده است، زیرا در واقع توده‌های مردم‌اند که حزب شما را حزبی کرده‌اند که امروزه است: نیرویی میهن‌دوست، توده‌یی، پیشگام، و ملی که والاترین آمال و آرزوها و دیدگاه‌های مردم ایران را برای ساختن ایرانی نوین بیان می‌کند، که در آن مردم اربابان واقعی‌اند. ما در برابر فداکاری‌ها، شهیدان، و قهرمانان بی‌شمار حزب شما، که در مراسم صد سالگی [حزب کمونیست ایران] به‌روشنی بیان شد سر احترام فرود می‌آوریم.

نیروها و جنبش دموکراتیک و مترقی، و مردم ایران از حزب تودهٔ ایران می‌طلبند که راه رها شدن از رژیم دین‌سالار کنونی، و رسیدن به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، و حاکمیت ملی را ترسیم کند. کنگرهٔ هفتم شما به‌واقع کنگره‌ای خاص و حساس است، زیرا با بحث و تبادل‌نظر دربارهٔ چهار سند کلیدی، و از جمله تصویب برنامهٔ جدید حزب، چشم انداز حزب شما را برای تحقق آیندهٔ ملت و کشور ایران، از طریق گرد هم آمدن و اقدام مشترک همهٔ نیروهای چپ و ملی دموکراتیک در یک جبههٔ دموکراتیک ملی برای مبارزه [با رژیم کنونی]، مشخص می‌کند.

ما یقین داریم که کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران جان تازه‌ای به شما خواهد داد و تخته‌پرشی برای پیشبُرد مبارزهٔ شجاعانهٔ مردم ایران خواهد بود. ما مشتاقانه منتظر مطالعهٔ قطعنامه‌ها و اسناد کنگرهٔ شما هستیم.

به همین مناسبت، لازم می‌دانیم همبستگی خود را با مبارزهٔ شما ابراز کنیم و خواستار پایان فوری سرکوب وحشیانهٔ جنبش دموکراتیک مردمی، و آزادی همهٔ زندانیان سیاسی شویم. ما سرکوب بی‌رحمانهٔ مبارزات جاری کارگران، دانشجویان، زنان، و جنبش فرهنگی را تقبیح و محکوم می‌کنیم. ما خواستار پایان یافتن تحریم‌های مُجرمانهٔ آمریکا هستیم که فقط مردم ایران را تنبیه می‌کند و باعث رنج عظیم آنها می‌شود.

رفقا،

منطقهٔ حساس ما در خاورمیانهٔ بزرگ، دوباره هدف امپریالیسم و متحدان ارتجاعی آن قرار گرفته است که به دنبال تأمین کنترل مسیرهای انرژی و تحمیل سرکردگی ژئوپلیتیک و نظامی خود است و صلح جهانی و استقلال و حاکمیت دولت‌ها و ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند. درگیری‌های منطقه‌یی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی، و پیامدهای سرمایه‌داری و پدیده‌های تازه‌ای مانند تغییرات زیان‌بار آب‌وهوایی و سیل عظیم پناهندگان، اتحاد و عمل مشترک همهٔ نیروهای صلح‌دوست، دموکراتیک، و چپ را ضروری می‌کند و از حزب‌های کمونیست و کارگری می‌طلبد که در تلاش برای جلوگیری از نابودی بشریت، پیشگام و پیشاهنگ باشند.

اجازه دهید برای همبستگی انترناسیونالیستی همیشگی، پیگیر، و عملی شما با مبارزهٔ آکل، قبرس، و مردم آن برای پایان دادن به اشغال ۳۷درصد از خاک کشور ما از سوی ترکیه، برای وحدت مجدد کشور و مردم ما، و برای داشتن کشوری متحد، فدرال، مستقل، با حاکمیت ملی، صادقانه و از صمیم قلب از شما سپاسگزاری کنیم. ما می‌خواهیم که قبرس پل صلح و دوستی با همهٔ ملت‌های همسایهٔ ما باشد، نه آنکه به سکوی تجاوز به کشورها و ملت‌های در حال مبارزه تبدیل شود. ما می‌دانیم که [در این راه] مانند همیشه می‌توانیم به شما اتکا کنیم. آکل برای روابط دوجانبهٔ خود با حزب تودهٔ ایران ارزش زیادی قائل است. ما خواهان توسعهٔ بیشتر روابط بین دو حزب، و همچنین همکاری و عمل مشترک در چارچوب نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری هستیم. پیوندهای مثال‌زدنی نزدیک و تردیدناپذیر دوستی و روابط برادرانه بین ما بر پایه‌هایی محکم استوار است: بر اساس اصول مشترک، رویکرد دیالکتیکی و تحلیل شرایط مشخص پیش روی ما، بر اساس کاربست خلاقانهٔ مارکسیسم-لنینیسم بر واقعیت معاصر. آکل برای تحلیل حزب تودهٔ ایران از تحولات منطقه‌یی و جهانی ارزش زیادی قائل است، و درک و چشم‌انداز مشترکی با آن دارد.

آکل برای کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران و مبارزات پیش روی حزب شما آرزوی موفقیت کامل دارد.

 

با درودهای رفيقانه، کمیتهٔ مرکزی

 

پیام حزب کمونیست فرانسهحزب کمونیست فرانسه

پاریس، ۸ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۸ خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای گرامی شرکت کننده در کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران،

افتخار دارم به نمایندگی از کمونیست‌های فرانسه و مجموعهٔ رهبری ملی آنها، به مناسبت برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب شما، درودهای رفیقانه و بهترین آرزوهای خود را برای موفقیت شما در کار کنگره تقدیم کنم.

همایش مهم شما در زمانی صورت می‌گیرد که خیزش مردمی تازه‌ای در ایران در اعتراض به هزینهٔ گزاف زندگی و افزایش تحمل‌ناپذیر قیمت مواد غذایی به راه افتاده است. همهٔ ما جنبش اعتراضی گسترده علیه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ را به یاد داریم. آن جنبش امید به تغییرات عمیق اجتماعی، اقتصادی، و دموکراتیک را زنده کرد. واکنش محافل قدرت ایران در آن زمان در زیر حکومت خامنه‌ای و روحانی، یکی از خشن‌ترین سرکوب‌هایی بود که کشور طی سال‌ها به خود دیده بود. آن سرکوب چند صد و شاید نزدیک به هزار کشته، هزاران زخمی، و بیش از هفت هزار بازداشتی به جا گذاشت.

اکنون، دو سال پس از فاجعهٔ سلامت در جریانِ همه‌گیری کووید-19 که مردم ایران بهای سنگینی برای آن دادند، به دلیل ترکیبی از سیاست‌های ناعادلانهٔ رژیم ملاهای فاسد، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، اثر جنگ در اوکراین، و نیز آشفتگی‌های ناشی از گرم شدن کرهٔ زمین به دلیل بهره‌کشی بیش از حد سرمایه، و علاوه بر آن، تورّم قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی، مردم ایران دچار رنج عظیمی‌اند و دیگر حاضر نیستند رنج بکشند و سکوت کنند. میلیون‌ها زن و مرد ایرانی، فقیرترین خانواده‌ها، و کارگرانی که ماه‌هاست مزد نگرفته‌اند و وابسته به کمک‌های دولتی‌اند که دولت بی‌رحمانه آن را قطع کرده یا کاهش داده است، بار دیگر در معرض فرو افتادن به قعر فقر و فلاکت‌اند.

حزب کمونیست فرانسه در مقابل شجاعت و عزم زنان و مردان و جوانان ایرانی که با وجود برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران- که در جمهوری اسلامی ایران عادی است- در ماه مه [اردیبهشت] به خیابان‌های کشور آمدند و تظاهرات کردند، سر احترام فرود می‌آورد. حزب کمونیست فرانسه به این مناسبت بار دیگر همبستگی کامل خود را با جنبش مردمی ماه مه و با نیروهای سندیکایی و تشکل‌های چپ و دموکراتیک، مانند حزب تودهٔ‌ ایران، اعلام می‌کند که از منافع مردم ستم‌دیدهٔ ایران دفاع می‌کنند، و از آنها حمایت کامل می‌کند.

حزب تودهٔ ایران از زمان تأسیس در ۸۱ سال پیش، در تمام مبارزات عمده برای دگرگون کردن جامعهٔ ایران شرکت داشته است. مبارزان حزب تودهٔ ایران به‌رغم پیگردها، کشتارها، حبس‌ها، شکنجه‌ها، و اجبار به تبعید، هرگز از خدمت به مردم و کشورشان دست نکشیده‌اند. ما به انسان‌هایی که حتی تا پای جان رزمیدند و تاریخ جنبش دیرپای مردمی و کارگری ایران را در عرصهٔ مبارزه برای دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی کشور، تحوّل اجتماعی و رهایی انسان، صلح، حقوق، عدالت، دموکراسی، و همبستگی بین‌المللی نوشتند، ادای احترام می‌کنیم.

رفقای عزیز،

در این دورهٔ یورش خشونت‌آمیز نیروهای ارتجاعی، تاریک‌اندیش، ناسیونالیست افراطی، و نولیبرال، مطمئن باشید که ما همچنان به تحکیم پیوندهای برادری و همبستگی خود با همهٔ نیروهای دموکراتیک، کمونیست، چپ، و ترقی‌خواه در سراسر جهان و به‌ویژه با حزب تودهٔ ایران متعهدیم، حزبی که در ایران و منطقه، بیانگر و مُنادی امید به آینده‌ای بهتر برای مردم ایران و ملت‌های منطقه است. کمونیست‌های فرانسه از دشواری تقویت نیروهای چپ در ایران به طور کلی و حزب تودهٔ ایران به طور خاص، برای شکست دادن هر دو رژیم ملاها و امپریالیسم آمریکا و متحدانش که هرج‌ومرج در سراسر خاورمیانه به وجود آورده‌اند، و در ماه اوت [مرداد] گذشته، طالبان را در افغانستان دوباره به مسند قدرت نشانده‌اند، آگاهند. کمونیست‌های فرانسه در مبارزه برای تحقق صلح، خلع‌سلاح، هسته‌یی‌زدایی، دموکراسی، و به‌کارگیری تولید و توسعهٔ نوین در خدمت ملت‌ها و تأمین امنیت جامعهٔ انسانی، همواره و خستگی‌ناپذیر در کنار شما و متحد شما خواهند ماند.

 

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

زنده باد دوستی بین دو ملت و دو حزب ما!

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

لیدیا ثمربخش، عضو کمیتهٔ اجرایی مرکزی و مسئول شعبهٔ بین‌المللی

 

پیام شادباش حزب کمونیست سودان

به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایرانحزب کمونیست سودان

خارطوم، ۱۶ مه ۲۰۲۲ [۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱]

 

رفقای عزیز،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست سودان به مناسبت برگزاری کنگرهٔ هفتم شما، رفیقانه‌ترین و رزمنده‌ترین درودهای خود را به حزب تودهٔ ایران تقدیم می‌کند.

حزب کمونیست سودان حمایت کامل خود را از مبارزهٔ مردم ایران با رژیم دین‌سالار ایران و برای تحقق دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم اعلام و با آن ابراز همبستگی می‌کند. در این مقطع ویژه در روند مبارزهٔ دو ملت، ما بر اهمیت پیوندهایی که دو حزب ما را در پیکار عمومی علیه امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی و در راه تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی متحد می‌کند، تأکید می‌کنیم. برای موفقیت این مبارزه، بیش از هر زمان دیگری لازم است که جنبش مردمی گسترده‌ای حول اتحاد طبقهٔ کارگر، دهقانان، و روشنفکران انقلابی شکل داده شود که دو حزب ما در آن نقش پیشرو خود را برای شکست دادن رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر کشورهای ما ایفا کنند. به مناسبت این رخداد مهم، خواهشمندیم بهترین آرزوهای ما را برای موفقیت کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران بپذیرید.

کمیتهٔ مرکزی

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۸، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا