اسنادویژه‌نامه

اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) ویژه نامۀ شمارۀ ۲ منتشر شد!

بخش دوم ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) شامل سندهای مربوط به:

  • ۱. جهانی بینی حزب تودۀ ایران؛
  • ۲. منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری
  • ۳. برنامۀ پیشنهادی حزب تودۀ ایران پیرامون جمهوری ملی و دموکراتیک پس از رهایی از چنگال استبداد
  • ۴. حزب تودۀ ایران، انقلاب ملی-دموکراتیک و دوران ما
  • ۵. حزب تودۀ ایران، مارکسیسم-لنینیسم و دوران ما

منتشر شد. آخرین سند مصوب کنگره گزارش کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به کنگره است که در شمارۀ آینده ”نامۀ مردم“ منتشر خواهد شد.

لینک ویژه نامۀ شمارۀ ۲ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا