فرهنگ و هنر

زندگی

زندگی

 

رزم تو،

رزم من،

رزم ماست۔

هر زمان،

به هر مکان،

به خاک اگر، فتاده ایم،

به دار اگر، شدیم،

به زیر تازیانه،

خون اگر، زگرده مان روان شده ست،

زنده ایم!

برای ساختن،

شناختن،

زنده ایم و،

ریشه در زمین نشانده ایم۔

ساقه های تردمان اگر،

شکسته اند،

ریشه هایمان هنوز ،

-تنگ-

در زمین به هم تنیده اند!

اگرچه قرن هاست،

به زیرمان کشیده اند وخونمان،

شراب اغنیاست!

ولی،

همیشه قد کشیده ایم،

برای رزم و قد کشیدن است،

که زنده ایم!

 

م  –  نوید 

 

زندگی

 

رزم تو،

رزم من،

رزم ماست۔

هر زمان،

به هر مکان،

به خاک اگر، فتاده ایم،

به دار اگر، شدیم،

به زیر تازیانه،

خون اگر، زگرده مان روان شده ست،

زنده ایم!

برای ساختن،

شناختن،

زنده ایم و،

ریشه در زمین نشانده ایم۔

ساقه های تردمان اگر،

شکسته اند،

ریشه هایمان هنوز ،

-تنگ-

در زمین به هم تنیده اند!

اگرچه قرن هاست،

به زیرمان کشیده اند وخونمان،

شراب اغنیاست!

ولی،

همیشه قد کشیده ایم،

برای رزم و قد کشیدن است،

که زنده ایم!

 

م  –  نوید 

 

زندگی

 

رزم تو،

رزم من،

رزم ماست۔

هر زمان،

به هر مکان،

به خاک اگر، فتاده ایم،

به دار اگر، شدیم،

به زیر تازیانه،

خون اگر، زگرده مان روان شده ست،

زنده ایم!

برای ساختن،

شناختن،

زنده ایم و،

ریشه در زمین نشانده ایم۔

ساقه های تردمان اگر،

شکسته اند،

ریشه هایمان هنوز ،

-تنگ-

در زمین به هم تنیده اند!

اگرچه قرن هاست،

به زیرمان کشیده اند وخونمان،

شراب اغنیاست!

ولی،

همیشه قد کشیده ایم،

برای رزم و قد کشیدن است،

که زنده ایم!

 

م  –  نوید 

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا