آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۱ منتشر شد!

جنبش اعتراضی سراسری زحمتکشان را با اتحادِعمل فراگیر تقویت کنیم!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۱ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا