اسنادویژه‌نامه

مجموعۀ اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) در یک کتابچه واحد منتشر شد!

  • ۱ .  مشخصه‌های عمدۀ اوضاع جهان و ایران از دیدگاه  حزب تودۀ ایران
  • ۲ .  جهان بینی حزب تودۀ ایران
  • ۳ .  منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری
  • پیشنهادهای حزب تودۀ ایران برای تشکیل جبهه واحدِ ضددیکتاتوری
  •  ۴ .  برنامۀ پیشنهادی حزب تودۀ  ایران پیرامون جمهوری ملّی و دموکراتیکِ پس از رهایی از چنگال حکومت استبدادی
  • ۵ .   حزب تودۀ ایران، انقلاب ملّی-دموکراتیک، و دوران ما!
  • نقشۀ راه حزب تودۀ  ایران برای دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک در سطح ملّی
  •  ۶ . حزب تودهٔ‌ ایران، مارکسیسم-لنینیسم و دوران ما
  • ۷. گزارش کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به هفتمین کنگرۀ حزب (مصوب کنگره)

لینک مجموعه اسناد هفتمین کنگرۀ حزب 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا