مسایل سیاسی روز

شعار و خیابان

در روزهای گذشته و با اوج گرفتن جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مردم فهیم و بزرگ ایران در پی قتل مهسا امینی، شهرهای ایران به میدان پیکار بر ضد رژیم ولایت فقیه و اسلام سیاسی بدل شده اند.

در این روزها خیابان های شهرهای گوناگون در زیر پای زنان و مردان ایران به لرزه در می آیند و با خون جوانان این مرزو بوم رنگ می خورند وتسخیر می شوند. شعارهای انتخاب شده در روزهای گذشته در میدان مبارزه و در خیابان درجه رشد و آگاهی مردم ایران را نشان می دهد. این شعارها همچنین بیانگر تیزبینی و هشیاری مردم کارد به استخوان رسیده ای است که علت های فاجعه امروز را خوب می شناسند و خفقان و درد را با تمامی وجود خود حس کرده اند.

شعارها، تبلور خواسته های انباشت شده و سرکوب شده مردم اند. بررسی شعارهای همه گیر و توده ای یک جنبش، کلیدی برای شناخت ژرف تر و بیشتر جنبش از زاویه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانشاختی جامعه است. اگر که گوشی شنوا پیدا شود و آن ها را درک کند.

در روزهای گذشته در کوچه و خیابان های شهرهای گوناگون ایران ده ها شعار با درون مایه هایی گوناگون، ژرف و بسیج گر طنین انداز بوده اند. بیشتر این شعارها توانسته اند به سرعت پخش و توده ای شوند، به گونه ای که در یک روز در شهرهای گوناگون کشور شعارهایی مشترک سر داده شده اند. لیست این شعارها بسیار بلند است. در پایین تنها به برخی از این شعارها اشاره می کنیم:

 

شعارهایی در دفاع از حقوق زنان و ستایش زن و آزادی

زن، زندگی، آزادی

آزادی، آزادی، آزادی

ما همه مهسا هستیم

از کردستان تا تهران ستم علیه زنان

می میریم، می میریم، ذلت نمی پذیریم

نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری

کشتن برای روسریُ تاکی چنین خاک برسری

استقلال، آزادی، پوشش اختیاری

آهای نشسته ها، مهسای بعدی از شماست

می کشم، می کشم، هر آن که خواهرم کشت

 

شعارهایی در ستایش اتحاد و همبستگی

اتحاد، مبارزه،  پیروزی

ایرانی باغیرت، حمایت، حمایت

کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران

آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است

از کردستان تا تبریز صبر ما گشته لبریز

اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی کشته میشیم

 

شعارهایی در نفی رژیم ولایت فقیه، حکومت اسلامی و اسلام سیاسی

این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت

تجاوز، جنایت، لعنت به این ولایت

توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه

مرگ بر اصل ولایت فقیه

مرگ بر ستم گر، چه شاه باشه، چه رهبر

این آخرین پیامه، هدف خود نظامه

حکومت اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم

خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران

 

شعارهایی بر ضد علی خامنه ای، رهبر رژیم

خامنه ای قاتله، ولایتش باطله

خامنه ای قاتله، حکومتش باطله

ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر خامنه ای

امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه

مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی

 

شعارهایی تاکتیکی در میدان مبارزه  و علیه مزدوران رژیم

مزدور برو گم شو

بی شرف، بی شرف، بی شرف

ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم

می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم

جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم

نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم

 

این تنها دیکتاتورها ودشمنان مردم اند که بانگ رسای توده ها را به هنگام نمی شنوند و از تاریخ درس نمی گیرند. ولی بی گمان آنها نیز صدای مردم را دیر یا زود خواهند شنید و خروش توده های جان به لب رسیده را خواهند دید. زمانی که دیگر خیلی دیر است.

 

به نقل از ویژه نامه «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا