آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸ منتشر شد!

ضرورت پیوندِ مبارزه برای مطالبه‌های صنفی با جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا