کارگران و زحمتکشان

مسایل جنبش سندیکایی: وظایف و مبارزات معاصر سندیکاهای کارگری

مروری بر هجدهمین کنگرهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( بیانیهٔ رم)

 

کنگرهٔ هجدهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) که از ۶ تا ۸  ماه مه ۲۰۲۲ [۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱] در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد چندین ویژگی یگانه داشت و رویداد کارگری بین‌المللی‌ای تاریخی‌ بود.

کنگرهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای دموکراتیک و آزادانه، این وظایف عاجل زیر را برای خویش تعیین می‌کند.

وظایف فدراسیون: در سومین دههٔ قرن بیست‌ویکم، در آستانهٔ بزرگداشت هشتادمین سال حیات و فعالیت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، کنگرهٔ هجدهم بر ارزش‌های طبقاتی، دموکراتیک، انترناسیونالیستی، و سندیکالیسم توده‌‌ای تأکید می‌کند و این وظایف را برای انجام در برابر خود می‌گذارد:

۱.‌ حفظ و تقویت بی‌‌وقفهٔ وحدت صف‌های فدراسیون که در تداوم نقش سازمان ما به‌مثابهٔ قاطع‌ترین و استوارترین مدافع حقوق کارگران امری اساسی است؛

۲.‌  پاسداشت وحدت طبقهٔ کارگر به‌مثابهٔ طبقهٔ اجتماعی جهانی‌ای یگانه در مبارزهٔ رهایی اجتماعی از استثمار طبقهٔ سرمایه‌دار. در این مبارزه برای درهم‌شکستن برده‌داری سرمایه‌داری، طبقهٔ کارگر اتحادهای اجتماعی وسیعی با کشاورزان، روشنفکران مترقی، و خویش‌فرمایان برقرار می‌کند؛

۳.‌  تقویت و تعمیق اصولی که فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- به‌عنوان سازمانی سندیکایی که اصول مبارزهٔ طبقاتی و آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی را می‌پذیرد و بر اساس آنها از حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب دفاع می‌کند- بر شالودهٔ آن‌ها بنا شده است. فدراسیون ارزش‌های دموکراسی و ارتباط مستقیم با کارگران را به‌کار می‌بندد و از آن‌ها پیروی می‌کند، ضمن آنکه به اصول پایه‌‌ای فعالیت سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌ها احترام می‌گذارد؛

۴.‌ حق اعتصاب: فدراسیون حق اعتصاب را یکی از حقوق بنیادین بشر و بخشی مهم از آزادی تشکل می‌داند. طبقهٔ سرمایه‌دار، در سطح‌های محلی، منطقه‌‌ای، و بین‌المللی، نه‌فقط برخوردی ستیزه‌جویانه در تجاوز به این حق بنیادی دارد، بلکه فعالانه تلاش می‌کند که کارگران و سندیکاها را از این حق محروم کند. فدراسیون در مقابل این یورش‌ها قاطعانه خواهد ایستاد و با تمام توان از حق اعتصاب دفاع خواهد کرد؛

۵.‌ انترناسیونالیسم و همبستگی میان کارگران، صرف‌نظر از رنگ، ‌مذهب، ‌جنسیت، زبان، و تعلق سیاسی. در این عرصه، نباید هیچ مزدبگیر و هیچ بخشی از اقتصاد را در مبارزات و خواست‌هایش تنها گذارد؛

۶.‌ ‌فدراسیون از زمان بنیادگذاری‌اش همیشه یک جنبش سندیکایی ضدّامپریالیستی ‌بوده و از حق همهٔ ملت‌ها در تصمیم‌گیری آزادانه و دموکراتیک برای حال و آیندهٔ خود دفاع کرده است. فدراسیون جنگ‌ها و دخالت‌های امپریالیستی را محکوم می‌کند. فدراسیون با نژادگرایی، فاشیسم، و بیگانه‌هراسی مخالف است.

[پایان بخش اول – ادامه دارد].

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»،  شمارۀ ۶۸، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا