کارگران و زحمتکشان

مسایل جنبش سندیکایی: وظایف و مبارزات معاصر سندیکاهای کارگری

مروری بر برگزاری هجدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (بیانیه رُم) – بخش پنجم،

نظام رهبری جمعی و دموکراتیک

۱۲- فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و همهٔ نهادهای رهبری آن فعالیتی دموکراتیک و جمعی دارند؛ شورای ریاست، سندیکاها و اتحادیه‌های بین‌المللی وابسته، دفاتر منطقه‌‌ای،‌ کمیته‌های زنان، جوانان، حقوقی، و جز این‌ها، برنامه‌‌ها و فعالیت‌های خود را طوری هماهنگ می‌کنند که مبارزات کارگران را به پیش ببرند و رهنمودهای فدراسیون را اجرا کنند. دفاتر منطقه‌‌ای فدراسیون و سندیکاها و اتحادیه‌های بین‌المللی وابسته در هر جا که لازم باشد می‌توانند فعالیت‌های خود را هماهنگ و با یکدیگر همکاری کنند.

کادرهای سیاسی متعهد به مبارزه

۱۳- فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همیشه توجه دارد و هشیار است که دربارهٔ ما بر اساس فعالیت و کارآمدی‌مان قضاوت می‌شود. طبقهٔ ما همیشه همهٔ سازمان‌های رهبری، ‌کادرها، و همهٔ ما را زیر نظر دارد. ما بدون مصالحه، متعهد به مبارزه برای آرمان‌های کارگرانیم. هر کادری، قبل از هر چیز، در کشور خودش و در بخشی که فعالیت دارد مورد آزمایش و قضاوت قرار می‌گیرد. در آنجاهاست که هر کادر ارزیابی می‌شود و این سؤال پیش کشیده می‌شود که آیا رهنمودها، موضع‌گیری‌ها، و شعارهای درخشان فدراسیون را طرح، ترویج، و حمایت می‌کند یا نه.

پایان بخش پنجم – ادامه دارد

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۷۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا