اعلامیه هامسایل سیاسی روز

پیام کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به سومین کنگرۀ حزب چپ ایران

رفقا، دوستان و شرکت کنندگان گرامی در سومین کنگرۀ حزب چپ ایران،

هیئت نمایندگی حزب تودۀ ایران در کنگره سوم حزب چپ ایران ضمن شادباش به این مناسبت با توجه به شرایط بحرانی کشورما و جهان، برای این کنگره در تدوین برنامۀ موثری برای کمک به گسترش، سازماندهی و پیروزی مبارزۀ ضدّدیکتاتوری کنونی میهن مان  آرزوی موفقیت می‌کند.

این واقعیتی است که در ادامه جنبش‌های اعتراضی بیش از یک دهه گذشته، به‌ویژه با اوج‌گیری خیزش مردمی برگرد شعار “زن، زندگی، آزادی”، رابطه و تقابل جامعه با دیکتاتوری حاکم وارد مرحلۀ نوینی شده است. نگرانی جدی سران جمهوری اسلامی در مورد وضعیت بشدت بحرانی اقتصاد کشور، رشد تورم و تشدید فشار فقر و محرومیت و واهمۀ دائمی آنها از آغاز مجدد اعتراض‌های وسیع از جمله مختصات اصلی شرایط مشخص کنونی کشورمان می باشند.

اکثر مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان به تجربه دریافته اند که رژیم ولایت فقیه ظرفیت، توان و خواست حل بحران های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی را ندارد. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرح های ضدّمردمی مانند “جراحی اقتصادی” و یا به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت” که همان حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی کشور است در کنار دستورهای فاجعه آمیز اخیر خامنه ای برای شتاب دهی به برنامه های اقتصادی نولیبرالی، گزینه های حکومت ولایی برای حل ابر بحران های اقتصادی-اجتماعی می باشند.

کشور ما، ایران، در وضعیت حساسی قرار گرفته است و روشن است که در نبود آلترناتیو مترقی و مردمی، پاسخگو و عدالت‌جوی مورد اعتماد مردم، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی ضدملی می توانند اثری بسیار مخرب بر آیندۀ اکثر مردم، به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، و بر حق حاکمیت ملی داشته باشند. از این رو نقش کلیدی مطالبات مادّی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در چارچوب تأمین حقوق صنفی هر روز بیش از پیش اثری تعیین‌کننده بر روند ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری خواهد گذاشت.

فراز و فرودهای جنبش اعتراضی در چند ماه اخیر با شعار اصلی “زن، زندگی، آزادی” نشانگر این واقعیت است که بدون در نظر گرفتن رابطهٔ تنگاتنگ درونی بین مطالبات مُبرم آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌‌خواهانه، بویژه بدون توجه به اثرگذاری تعیین‌کنندهٔ و شرکت سازمان‌یافتۀ طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان نمی توان توازن نیرو را برضد دیکتاتوری حاکم تغییر داد. سازمان‌دهی گسترده و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری در کنار دیگر نیروهای اجتماعی، در وضعیت کنونی، از مهم‌ترین وظایف نیروهای سیاسی چپ است. تجربۀ چندسال اخیر در اقدام های بخش های گوناگون جریان های اپوزیسیون و بویژه با توجه به نحوۀ فعالیت و تلاش های حزب شما نشان می دهد که صرفاً با کار رسانه‌یی نمی‌شود این وظیفه را با موفقیت انجام داد.

رفقا،

حزب تودۀ ایران معتقد است که همکاری و اتحاد عمل نیروهای چپ و مترقی در عقب نشاندن و سرانجام حذف حکومت ولایی یکی از عوامل تعیین کنندۀ مرحله گذار از حکومت دیکتاتوری و تحقق آزادی و دموکراسی و حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب جمهوری ملی و دموکراتیک است. در این راستا ما امیدواریم، سومین کنگرۀ حزب چپ ایران با تحلیل شرایط مشخص کنونی کشور از منظر منافع طبقاتی و درک ماهیت عملکرد اقتصاد سیاسی آن بتواند به موضع گیری دقیق، روشن و موثری برای همکاری نیروهای چپ و مترقی دست یابد. از این راه نیروهای چپ و مترقی می توانند همزمان در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و آلترناتیو سازی نیروهای راست و مداخله  امپریالیسم نقش برجسته تر و موثر تری داشته باشند

رفقا،

وضعیت کنونی جهان به سرعت به سمت شرایط بحرانی خطرناکی در حال تغییر است و در این ارتباط در منطقۀ خاورمیانه همواره خطر برخوردهای نظامی و شعله ور شدن جنگ های ویرانگر همواره  صلح و ثبات منطقه و بخصوص کشورما را تهدید می کند. گسترش روند نظامی گرایی ناتو در شرق اروپا برای طولانی کردن جنگ فرسایشی روسیه در اوکراین و بویژه گسترش نظامی گرایی تهدیدآمیز امپریالیسم آمریکا در منطقۀ خاور دور، اهمیت دفاع از صلح را برای نیروهای چپ و ترقی خواه دوچندان کرده است. در این راستا ما امیدواریم که بحث ها و تصمیم های سومین کنگرۀ حزب چپ ایران با درک روشنی در مورد ماهیت سرمایهٔ انحصاری، نقش مخرب سیاست‌های نولیبرالی در عرصه جهان برسد.  در این ارتباط، با توجه به عملکرد جنگ‌طلبانه و ضدانسانی سیاست های امپریالیسم برای حفظ هژمونی آمریکا و خطر آن برای صلح جهانی و تشدید بحران اقلیمی امیدواریم که این کنگره بتواند خط تمایز دقیق و روشنی بین مواضع حزب شما و طیف راستگرای اپوزیسیون را ترسیم  و مشخص کند.

رفقای عزیز  شرکت کننده در کنگره سوم حزب چپ ایران،  با توجه به حیات بیش از نیم قرنی جنبشی که خاستگاه سیاسی بسیاری از شما بوده و تاریخ مبارزات حزب توده ایران، ما همچنان بر این باورهستیم که دو حزب ما بتوانند در راستای پاسخگویی به نیازهای مبرم جنبش مردمی و ضد دیکتاتوری کوشش های خود برای اتحاد عمل موثر و راه گشا را گسترش دهند.  ما امیدواریم که مصوبات کنگره سوم در بر دارنده پیام های مشخصی در جهت فراهم آوردن چنین شرایطی باشد.

با امید به موفقیت کنگره سوم حزب چپ ایران،  با درود های گرم رفیقانه

کمیته مرکزی حزب توده ایران

۷ خردادماه ۱۴۰۲

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا