کارگران و زحمتکشانمسایل بین‌المللی

مبارزه علیه محدودکردن حقوق و آزادی‌های سندیکایی

سوم اکتبر (۱۱ مهر)، روز جهانی کنش فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری

 

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری یک سال دیگر در ۳ اکتبر/ ۱۱ مهر روز تاریخی بنیانگذاری خود را جشن می‌گیرد و آن را روز کنش جهانی اعلام می‌کند که امسال بر دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی در برابر اقتدارگرایی و سرکوب و مبارزه برای پشتیبانی از حق سندیکاگرایی، مذاکرۀ ‌جمعی، و حق قانونی اعتصاب متمرکز است. ما مبارزۀ خود را برای کار پایدار و به‌طور دائم تنظیم‌شده، با مذاکرۀ ‌دسته‌جمعی و حقوق اجتماعی تشدید می‌کنیم.

برای ما واضح است که تنها از راه مبارزات طبقاتی و مطالبات رزمندگان سازمان‌یافته می‌توان به هدف‌های جنبش کارگری و پیشرفت اجتماعی دست یافت: پیکار برای تأمین نیازهای مدرن کارگران در همۀ سطوح، برای کار، دستمزد و یک زندگی شایسته. [مبارزه] برای حراست از استقلال سندیکایی و جهت‌گیری طبقاتی در برابر بوروکراسی، فساد، و دستکاری سرمایه و کارفرمایان. آنچه کارفرمایان یا دولت‌های بورژوایی مجبور به اعطای آن شده‌اند، دستاوردهای کارگران و سندیکاهای آن‌ها از راه اتحاد طبقاتی، همبستگی، و اقدام مشترک بین خود کارگران، در پایه و در مراکز کار است.

موضوع آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی موضوعی غیرقابل مذاکره است که برای کارگران و سندیکاهای آن‌ها اهمیت حیاتی دارد. احترام کامل و کاربرد عملی آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی و ادامۀ کارکرد سندیکاهای کارگری برای نمایندگی واقعی و جمعی کارگران و دفاع مؤثر از خواست‌های عادلانۀ آن‌ها ضروری است. بنابراین، نقض و عدم احترام به آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی، به‌ویژه حق اعتصاب که مدام مورد حمله و محدودیت قرار می‌گیرد، برای جنبش سندیکایی طبقاتی دلیلی برای درگیری یا تقابل است.

مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی به‌طور جدایی‌ناپذیری با مبارزه برای دستاوردهای کارگران و کار و زندگی شایسته پیوند خورده است.

تصادفی نیست که در پشت سندیکاهای زرد و رهبری‌ سازشکار و فاسد سندیکایی کوشش می‌شود تا مبارزۀ سازمان‌یافتۀ سندیکایی را به انحطاط کشانده و آن را با یک “گفت‌وگوی اجتماعی” بی‌ضرر جایگزین سازند که در آن کارگران بی‌سلاح و دور از مبارزۀ سازمان‌یافته و مذاکرۀ واقعی دسته‌جمعی باشند.

تصادفی نیست که در دورۀ طولانی بحران‌های متعدد و پی‌در‌پی سرمایه‌داری که تجربه می‌کنیم، هم‌زمان با حملۀ بی‌رحمانه و بی‌امان به دستمزدها و سایر حقوق کارگری و اجتماعی، حمله به نقض آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی تشدید می‌شود.

به‌ویژه در شرایط افزایش قیمت‌ها و تورم که ارزش نیروی کار کاهش می‌یابد و سطح زندگی کارگران رو به وخامت می‌رود، حمله به آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی تشدید می‌شود تا کارگران را ساکت کرده و توانایی آن‌ها را برای دفاع از منافع طبقاتی و بالا بردن خواست‌های عادلانه‌شان محدود کند.

حمله به دستمزدها و سایر حقوق کارگری و اجتماعی کارگران طی سال‌ها و نیز امروز با حمله به آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی و تشدید استبداد و سرکوب همراه بوده است. همچنین سرمایه و نمایندگان آن از دورۀ همه‌گیری کووید [کرونا] برای ترویج اقدام‌های شدیدتر که حق سازمان‌دهی، مطالبه، و اعتراض جمعی را کاهش می‌دهد استفاده کرده است. این اقدام‌ها باعث مقررات‌زدایی از شرایط کار می‌شود و حق مقدس اعتصاب را تضعیف می‌کند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و جنبش سندیکایی کارگری بین‌المللی مبارزه برای دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی بدون مانع، علیه حمله به دستمزدها، بهداشت، و امنیت اجتماعی و محکوم کردن هجوم استبدادی علیه کارگران را تشدید می‌کند.

این فدراسیون از سندیکاهای طبقاتی و مبارز در سراسر جهان می‌خواهد تا هفتادوهشتمین سالگرد بنیانگذاری آن را با شرکت گسترده در “روز جهانی اقدام” که بر پایهٔ شعارهای زیر بنا شده است، گرامی بدارند:

نه به اقتدارگرایی و محدود کردن حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی!

کار با حقوق! نه به “انعطاف‌پذیری” و استثمار!

دبیرخانه

[به‌نقل و برگردان به فارسی از: “سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری”، ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲].

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۷، ۱۷ مهر  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا