آرشیو بسوی آیندهبه سوی آینده

«به سوی آینده» شمارۀ ۶ منتشر شد!

در این شماره

 • ۴۵ سال از انقلاب بهمن و ۴۰ سال از تیرباران رفقا افضلی و یاران گذشت
 • تاملی بر زمینه‌های تاریخی و اجتماعی انقلاب بهمن
 • به‌یاد سرودخوانان صبح امید، چهلمین سالگرد تیرباران رفقا افضلی و یاران
 • فلسطین، جنایت‌های دولت نژادپرست اسرائیل و وظیفۀ نیروهای مترقی
 • یهودستیزی چیست
 • در ستایش دیالکتیک
 • خط‌فقر در آذرماه برابر بود با سی‌وهفت میلیون و ۸۵۷ هزار تومان
 • فقر ارزیابی از ”فقر“ از سوی سازمان ملل
 • ده فرمان ”اجماع واشنگتن“
 • درآمدی بر ”ارتباط امپریالیسم، نوفاشیسم و نولیبرالیسم“
 • ”سرمایه‌داری سبز“ نیز زمین را به‌نابودی می‌کشاند
 • دانش تغییرات آب و هوایی، جهان در حال گرم شدن است
 • شعر: ”رزمی شگرف“ / به یاد رفیق گودرز بیدلی
 • داستان: ”نوبت شب، نوبت روز“
 • ”گرنیکا“ / در ستایش ”ویکتور خارا“
 • گابریل گارسیا مارکز: ”عشق، یگانه دکترین من است“

لینک «به سوی آینده» شمارۀ ۶ 

دکمه بازگشت به بالا