کارگران و زحمتکشان

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری با جنبش اعتراضی کشاورزان

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی و احترام خود را نسبت به تظاهرات رزم‌جویانه کشاورزان در اروپا ابراز می‌دارد. صدها هزار کشاورز از سراسر اروپا با عزم راسخ علیه سیاست‌های تحمیلی دولت‌های اتحادیه اروپا که کشاورزان و مردم را فقیر می‌کند، بسیج شده‌اند.

محاصره پاریس، تظاهرات اعتراضی در خارج از ساختمان کمیسیون و پارلمان اروپا، تظاهرات در آلمان، یونان، پرتغال، قبرس، و جاهای دیگر، و همچنین اعلام همبستگی با مبارزات آنان از هرگوشه جهان، ثابت می‌کند که مبارزات جنبش کشاورزان می‌تواند و باید پیروز گردد.

جنبش جهانی سندیکایی با مبارزات کشاورزان جهان هم‌صدا شده و همواره در برابر هر سیاستی که مردم را فقیر می‌کند و به‌نفع انحصارها و شرکت‌های چندملیتی است مقابله کرده و در کنار کشاورزان  می‌ایستد! درعین‌حال، ما هرگونه تلاش برای سرکوب این اعتراض‌های وسیع را محکوم می‌کنیم. صدای مردم معترض و مبارز را نمی توان خاموش کرد!

https://www.wftucentral.org/we-stand-in-solidarity-with-the-struggling-farmers/

سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری – ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۸۲، ۷ اسفند  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا