تأملی بر بحران سیاسی حکومت ولایی ورشکسته و مستأصل

آنان که در ایران با دیدی واقع‌گرایانه به موضوع‌های سیاسی و اقتصادی جامعه می‌نگرند، به‌سادگی درمی‌یابند که فضای اجتماعی و سیاسی کشور در حال حاضر آن‌چنان دگرگون شده است که هرنوع حرکت و سخنوری سران حکومت دربارهٔ تهدیدهایی که متوجه کشور است با تمسخر و انزجار مردم روبرو می‌شوند. دیگر با اقسام لاطائلات و تئوری‌بافی‌های روشنفکرمآبانه نمی‌توان توهم به‌وجود آورد و به آن دامن زد که روبنای سیاسی و جناح‌های درون آن که "نظام" را تشکیل می‌دهند ‌جز دستگاه دیکتاتوری‌ای در خدمت منافع جناح‌ها چیزی دیگری است یا اینکه می‌شود این نظام را اصلاح کرد.