حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران


شصت و پنج سال پیکار تاریخی و خستگی ناپذیر حزب توده ها در راه آزادی، استقلال و رهایی زحمتکشان از بندهای فقر و استثمار

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن دهم مهرماه 1385، شصت و پنج سال از تأسیس حزب تودة ایران، حزب رزمنده کارگران و زحمتکشان میهن ما، می گذرد. شصت و پنج سال پیش در پی رهایی شخصیت های برجسته سیاسی- فرهنگی کشور، یاران دکتر تقی ارانی، از زندان ستم شاهی و با باز شدن فضای سیاسی و سقوط حکومت رضا شاه، حزب تودة ایران به همت شماری از برجسته ترین مبارزان راه آزادی و منادیان رهایی میهن از بندهای، استثمار، استبداد و واپس ماندگی بنیاد گذارده شد و با وجود همه مصایب و دشواری هایی که در طول شصت و پنج سال گذشته با آن مواجه بوده است توانست تأثیرات شگرف و پایداری را در میهن ما برجای گذارد.

حزب تودة ایران در حالی پا به عرصه حیات گذاشت که جامعه نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی یی بود و با استقرار گام به گام سرمایه داری وابسته و رشد همزمان طبقه کارگر جامعه ما نیازمند یک حزب رزمنده و پیشرو بود که حامی و سازمان ده طبقه کارگر و زحمتکشان باشد. بر این اساس حزب تودة ایران در ادامه سنن خجسته و پایدار مبارزات حزب کمونیست ایران، و رهبران برجسته نهضت رهایی بخش ایران شخصیت هایی همچون حیدر خان عمواغلی و دکتر تقی ارانی گام در راه دگرگون ساختن بنیادین جامعه ما گذاشت و به اعتراف دوست و دشمن زمنیه ساز تغییرات شگرفی در ساختار جامعه واپس مانده و اسیر خرافات آن روز ایران گردید.
بررسی خالی از تعصب و جزم گرایی تاریخ شصت و پنج سال معاصر میهن ما نشانگر این حقیقت است که حزب تودة ایران یکی از اساسی ترین نیروهای تأثیر گذار در راه تحقق آرمان های والای نهضت رهایی بخش مردم برای استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بوده است. تحزب در شکل نوین آن، پیدایش سازمان های صنفی، از جمله سندیکاهای کارگری، اتحادیه های مستقل جوانان، دانشجویان و سازمان های پیشروی زنان، پراکندن بذر آگاهی اجتماعی – سیاسی و فرهنگی و طرح نظرات انقلابی و پیشرویی همچون ضرورت تصویب قانون کار برای به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران، و تقسیم اراضی فئودال ها به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین، و همچنین پیکار در راه احقاق حق رأی برای زنان و مبارزه در راه الغای قرار دادهای استعماری که کشورهای امپریالیستی بر میهن ما تحمیل کرده بودند، از جمله تلاش ها و تأثیرات حزب تودة ایران در جامعه ماست. بیهوده نیست که نیروهای ارتجاعی و وابسته به سرمایه داری بزرگ و امپریالیسم، در سیمای حزب ما خطری بزرگ برای منافع خود دیده و می بینند و در طول شصت و پنج سال گذشته از هیچ تلاش و توطئه یی برای نابودی حزب توده ها فرو گذاری نکرده اند. یورش های پی در پی رژیم های ارتجاعی، در طول شصت و پنج سال گذشته، از کارگزاران حکومت مزدور و پلیسی شاه تا مزدوران رژیم استبداد قرون وسطایی ولایت فقیه، مصایب بی شماری، از جمله ده ها هزار شهید، ده ها هزار سال زندان همراه با آزار و شکنجه و همچنین رانده شدن هزاران تن از میهن، برای اعضای حزب تودة ایران به همراه داشته است ولی با این وجود پیکار توده ای ها لحظه یی قطع نشده است. با تأسیس حزب تودة ایران و انتشار انبوهی از روزنامه ها، مجلات، کتب و نشریات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسل جوان کشور با اندیشه های پیشرو، انقلابی و تاریخ ساز مارکسیسم – لنینیسم آشنا شد و توانست نقش مهم و مثبتی را در تغییر جامعه ما ایفاء کند. اغراق نیست اگر بگوییم حزب تودة شماری از برجسته ترین متفکران، ادبا، شعرا، نویسندگان و مترجمان کشور را در دامان خود پرورش داد و زمینه ساز پیدایش و رشد فرهنگی پیشرو در جامعه ما گردید.
یکی دیگر از عرصه های درخشان فعالیت حزب ما تلاش های پیگیر آن در عرصه ایجاد همدلی و همکاری در میان نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و هست. از همان فردای تأسیس حزب ما توده ای ها همواره در صف نخست تلاش در راه ایجاد اتحاد عمل همه آزادی خواهان و میهن دوستان کشور برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استعمار بوده و هستند و نمونه های درخشانی از این تلاش ها در تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است. ایجاد ”جبهه آزادی“ متشکل از نیروهای مترقی و همچنین روزنامه ها و مدیران نشریات کشور در تابستان سال 1323، ایجاد جبهه ”مطبوعات ضد دیکتاتوری“ در اردیبهشت ماه 1327، ایجاد ”جمعیت ملی مبارزه با استعمار“ در دی ماه 1329 و ده ها تلاش دیگر در طول شصت و پنج سال گذشته، از جمله این نمونه هاست. واقعیت این است که جا افتادن این اندیشه مهم که رهایی ایران از بندهای ارتجاع و استبداد نیازمند تلاش واحد همه آزادی خواهان کشور است زیر تأثیر مستقیم اندیشه ها و تلاش های حزب تودة ایران در جامعه ما بوده است.
تلاش در راه احقاق حقوق پایمال شده خلق های زیر ستم ایران، از جمله دیگر عرصه های فعالیت حزب ما در طول شصت و پنج سال گذشته بوده است. واقعیت این است که تأسیس حزب تودة ایران با آغاز مبارزه در راه رهایی خلق های ایران از بند ستم ملی و طبقاتی ارتباطی گسست ناپذیر دارد. حزب تودة ایران نخستین سازمان سیاسی کشور بود که خواست اعطای خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد و دموکراتیک را در دستور کار مبارزات سیاسی کشور قرار داد و توده ای ها در صحنه های پیکار خونین خلق های آذربایجان، کردستان و همچنین دیگر خلق های محروم کشور، از جمله خلق عرب، بلوچ و ترکمن در راه احقاق حقوقشان از هیچ فداکاری کوتاهی نکرده اند.
دشمنان حزب تودة ایران همواره نگران نفوذ گسترده حزب در میان کارگران، زحمتکشان و دهقانان کشور بوده و هستند. راز ریشه های عمیق و سترگ اجتماعی حزب تودة ایران در نو آوری برنامه هایش و مبارزه پیگیر و قهرمانانه یی است که توده ای ها در میان این قشرهای محروم کشور برای نجات آنان از فقر و محرومیت و استثمار شدید به پیش برده اند. از تشکیل ”شورای مرکزی اتحادیه های کارگران ایران“، در اسفندماه 1320، و بنیاد گذاری نخستین اتحادیه های دهقانی در اطراف تهران و برخی استان های کشور، در خرداد ماه 1322، حزب تودة ایران نیروی رهبری کننده مبارزات کارگری – دهقانی کشور بوده و هست. تنها کافی است اشاره کنیم که در دوران طوفانی سال های نخست پس از انقلاب به همت مبارزه توده ای ها و دیگر نیروهای مترقی کشور مسأله اصلاحات ارضی و تصویب قانون کار که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت کند با وجود همه مخالفت های نیروهای ارتجاعی و واپس گرا در جامعه به پیش برده شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته است این دست آورد های هرچند محدود را باز پس بگیرد.
یکی دیگر از ویژگی های حزب تودة ایران تلاش حزب در سازمان دهی مبارزه بر ضد فاشیسم و همچنین تلاش در راه تحقق صلح در منطقه بوده و هست. آوای ”مردم ضد فاشیسم“، ارگان تبلیغاتی حزب بر ضد فاشیسم، در نخستین سال های پس از تأسیس حزب، در سراسر ایران پیچید و تأثیرات مهمی را در راه مقابله با اندیشه های فاشیستی در جامعه برجای گذاشت. مبارزه برای صلح و بر ضد جنگ، و ازجمله جنگ ایران و عراق، در سال های اخیر از دیگر عرصه های مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در سال های نخست دهه 1360، هنگامی که مرتجعان حاکم، در پی پیروزی خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز رژیم صدام حسین، که به دست پرتوان فرماندهان توده ای ارتش سازمان دهی و تحقق یافت، حزب ما با وجود جو شدید تبلیغاتی رسانه های حاکم و طرح شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ از سوی خمینی و دیگر سران رژیم این شعار را شعاری نادرست اعلام کرد و نظر ضرورت پایان جنگ را از طریق مذاکره در جامعه مطرح ساخت. پاسخ مرتجعان حاکم به این دید درست و راه گشا یورش وحشیانه به حزب تودة ایران و کشتار آنان، از جمله نابودی گروهی از برجسته ترین فرماندهان انقلابی ارتش بود.
هم میهنان گرامی
حزب ما در حالی به استقبال شصت و پنجمین سالگرد تأسیس اش می رود که میهن ما با اوضاعی بحرانی و نگران کننده روبه روست. یک سال پس از انتخابات فرمایشی، غیر دموکراتیک و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور برگمارده نظامیان، نیروهای سرکوب گر و تاریک اندیشان ”ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه“ برنامه سازمان یافته و وسیعی برای سرکوب کامل جنبش مردمی و دست آورد های هشت سال گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. تهاجم پیگیر و در عین حال فزاینده به جنبش مستقل کارگری کشور، در کنار تهاجم وسیع به تشکل های دانشجویی، و سرکوب خشن فعالیت های سیاسی-اجتماعی زنان کشور و همچنین بستن روزنامه های منتقد و زیر فشار قرار دادن نویسندگان و روزنامه نگاران دگراندیش همه بخشی از برنامه واحد برای تثبیت موقعیت ارتجاع و بازگرداندن چرخ تحولات کشور به سال های دهه 1360 است. حزب ما در جریان برگزاری انتخابات سال 1384، با برشمردن خطراتی که جنبش را تهدید می کرد همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور را به اتحاد عمل و تلاش واحد برای شکست برنامه های ارتجاع فرا خواند. این تلاش ها متأسفانه در فضای ناسالم سیاسی و شعارهای تند و غیر واقع بینانه شماری از نیروهای سیاسی – اجتماعی کشور و همچنین مماشات و بی عملی نیروهای اصلاح طلب که سکان اداره دولت را در دست داشتند امکان تحقق نیافت و نیروهای ارتجاع توانستند گامی بلند در راه تحمیل برنامه های خود بر جامعه بردارند و شرایط دشواری را برای ادامه روند اصلاحات ایجاد کنند. ادامه سیاست های مخرب اقتصادی در راستای هرچه بیشتر خصوصی کردن صنایع و مراکز تولیدی کشور و ”تعدیل انسانی“ نیروی کار، یورش برای تغییر قانون کار و پایمال کردن بیش از پیش حقوق کارگران و زحمتکشان و همچنین تشدید فقر و محرومیت واقعی، بر خلاف همه ادعاها و قول های انتخاباتی در زمینه تقسیم پول نفت میان زحمتکشان و همچنین زمزمه احیای سیاست های گزینشی مطرود دهه 60 در دانشگاه ها و ادارات کشور، سیمای واقعی دولتی ضد مردمی و آزادی ستیز است که هدفش سرکوب خشن و خاموش ساختن هرگونه صدای مخالفی در کشور است. بدیهی است که در چنین شرایطی میهن ما بیش از پیش نیازمند یک حرکت متحد بر ضد رژیم دیکتاتوری حاکم است. در شرایطی که امپریالیسم اهداف استراتژیک خود را در زمنیه مداخله در امور ایران پنهان نکرده است وظیفه همه نیروهای آزادی خواه و مترقی مخالفت و مقابله آشکار با هرگونه مداخله خارجی و در عین حال تشدید مبارزه بر ضد رژیم استبدادی است که مسبب اصلی نابسامانی های کنونی در کشور ماست
رفقا، اعضاء هواداران و دوستان حزب!
ادامه فعالیت و پیکار دشوار شصت و پنج ساله حزب تودة ایران با اتکاء به تلاش های خستگی ناپذیر شما امکان پذیر بوده و هست. در طول شصت و پنج سال گذشته و از جمله در سال های اخیر اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه های گوناگون ارتجاع برای نابودی حزبشان روبه رو بوده اند و در این مصاف دشوار پرچم پر افتخار حزب کارگران و زحمتکشان کشور را همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند. شکست ارتجاع در نابودی حزب تودة ایران به مفهوم پایان توطئه ها و ترفند های رژیم نیست. رژیم استبدادی حاکم همچنان حزب تودة ایران را دشمن اصلی برنامه های ضد ملی و ضد مردمی خود می داند و همچنان همه تلاش ها و امکانات خود را برای ضربه زدن به صفوف حزب ما به کار می برد. کشتار صدها تن از کادرهای برجسته، رهبران؛ شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حزب ما در جریان فاجعه ملی، که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی کشتار شدند، در کنار توطئه حزب سازی و تلاش برای ایجاد تفرقه و انشقاق در صفوف حزب بخشی از تلاش حاکمیت برای ”کندن ریشه های“ حزب از جامعه بود که تا به امروز، با وجود همه دشواری هایی که بر سر راه مبارزه حزب ما ایجاد کرده است، با شکست روبه رو شده است. این توطئه های خطرناک در کنار فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در دهه 80 میلادی و تهاجم فزاینده تبلیغاتی امپریالیسم جهانی بر ضد جنبش جهانی کارگری و کمونیستی، دشوار ترین دوران تاریخ پر فراز ونشیب حزب ما بوده است که توده ای ها از آزمون آن سر بلند بیرون آمده اند. در شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران شایسته است که با گرامی داشت خاطره تابناک ده ها هزار شهید توده ای با مبارزات سترگ آنان تجدید عهد کنیم و اعلام نماییم که حزب تودة ایران، حزب کارگران، زحمتکشان و محرومان کشور، حزب زنان مبارز و آزادی خواه، حزب جوانان و دانشجویان مبارز، حزب روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان پیشرو و حزب افسران میهن دوست و آزادی خواه همچنان در کنار همه آزادی خواهان و نیروهای ملی و مترقی کشور در راه ریشه کن کردن استبداد و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به مبارزه تاریخی خود ادامه می دهد و همه تلاش ها و امکانات خود را در راه تحقق این آرمان های والا به کار خواهد گرفت. آینده از آن خلق و نیروهای ملی و آزادی خواهی است که در کنار مردم برای تحقق خواست های جنبش مردمی می رزمند.

درود آتشین به خاطره تابناک شهدای توده ای و همه شهدای راه آزادی، استقلال و عدالت کشور!
فرخنده باد شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران!
با هم به سوی ایجاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی, استقلال و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب تودة ایران
2 مهرماه 1385

خلاصه‌ای از تاریخ و اهداف حزب توده ایران

  • مبارزه‌ای خستگی ناپذیر برای صلح، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

    دهم مهرماه هر سال روز بزرگ‌داشت تاسیس حزب توده ایران، حزب رزمندگان رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان، حزب پیشگامان رهایی زنان از ‌بند‌های ستم جنسی و طبقاتی، حزب نویسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمی و پیشرو، حزب جوانان، و دانشجویان رزمجو، و حزب همه مبارزان راه آزادی، استقلال، و عدالت میهن ما، است. تاریخ حزب توده ایران، بخش جدایی‌ناپذیری از تاریخ مبارزات قهرمانانه مردم میهن‌مان بر ضد استعمار، استبداد، و امپریالیسم است، و در کندوکاوِ همین تاریخ است که، به گواهیِ دوست و دشمن، می‌توان نقش برجسته مبارزان توده‌ای در پیشبردِ اندیشه‌های مترقی، نبرد بی‌امان برای دگرگون کردن جامعه واپس‌مانده و روابط اجتماعی-اقتصادی حاکم بر آن، و سازمان دهی مبارزه توده‌ها را دید. حزب توده ایران، وارث و ادامه دهنده راهی بود که کمونیست‌های ایران دهه‌ها پیش از آن آغاز کرده بودند. حزب کمونیست ایران در حالی نخستین کنگره خود را در تیرماه ۱۲۹۹، در انزلی، برگزار و تشکیل این حزب را به طور رسمی به جهانیان اعلام کرد که، حدود نیم قرن زمینه تاریخی‌ای مشحون از مبارزه را پشت سر داشت. حزب کمونیست ایران با هدف استقرارِ جمهوری انقلابی، تشکل و رهبریِ طبقه کارگر، حلِ مسئله ارضی و محوِ کامل بقایای فئودالیسم، و حلِ مسئله ملی(خلق‌ها)، به روشنگری و نشر اندیشه‌های مترقی پرداخت، که دستاورد‌های بزرگی برای مردم دربرداشت. مبارزان برجسته، روزنامه‌نگاران، و نویسندگان انقلابی‌ای همچون: سید جعفر جواد زاده، کامران آقازاده، نعمت نصیر، حسین ضیاء علی زاده، علی امیر خیزی، میر یوسف‌الدین کرمانشاهی، حسابی ده‌زاده، ابوالقاسم ذره، با آثار خود در نسل روشنفکر و جوان تأثیری بس عمیق برجای نهادند. حزب کمونیست ایران- به رهبری حیدر عمواوغلی، مبارز نامدار و چهره درخشان انقلابی (و نیز از رهبران برجسته انقلاب مشروطیت)- در عرصه‌های گسترده‌ای همچون مبارزه در دفاع از حقوقِ کارگران که اعتصاب کارگران نفت در ۱۳۰۸، اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در ۱۳۱۰، اعتصاب کارگران راه‌آهن شمال، و همچنین مبارزه برای کسبِ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور، و نیز سازمان‌دهیِ مبارزات دانشجویی از آن جمله بودند، کارزاری نیرومند و توده‌ای را توانست در میهن‌مان سازمان‌دهی کند. به دنبال تعقیب شدید حزب کمونیست، هجوم‌های وحشیانه و گسترده دستگاه امنیتی رضا شاه به اعضا و فعالان حزب در سراسر ایران، دستگیری، شکنجه، و زندانی پنجاه و سه نفر و قتل ارانی، فعالیت حزب کمونیست قطع شد. پس از سقوط حکومت رضا شاه، و در پی رهایی یاران دکتر تقی ارانی از زندان ستم‌شاهی، حزب توده ایران به همتِ شماری از برجسته‌ترین مبارزان راه آزادی و منادیان رهایی میهن از ‌بند‌های استثمار، استبداد، و واپس‌ماندگی، به‌ریاست سلیمان محسن اسکندری، یکی از رجال بنام و آزادی‌خواهِ صدر مشروطیت، بنیاد گذارده شد. حزب توده ایران، پس از بنیادگیری، نخستین سازمان سیاسی در میهن بود که مبارزه در راه حقوق کارگران و زحمتکشان، و مبارزه به‌هدف ایجاد تحول بنیادی در جامعه‌یی گرفتار در روابط و ‌بند‌های فئودالی- سرمایه‌داری را سرلوحه برنامه‌اش قرار داد، و با پیشنهاد طرح‌هایی مترقی در دفاع از حق زحمتکشان به بهره‌مندی از قانون‌هایی همچون «قانونکار»،«بیمه‌های اجتماعی» وکوشش خستگی ناپذیردرراه اجرایی کردنِ آن‌ها، و نیز مبارزه برای به رسمیت شناختن جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای زحمتکشان ایران، و در پیِ آن، ایجاد «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران » بابیش از۳۰۰هزارعضو،درمقام مهم‌ترین سازمان سندیکایی خاورمیانه، که به عضویت «فدراسیون سندیکاهای جهانی» نیزدرآمد،مبارزه در راه کسب حق اعتصاب،کوشش برای برقراری تساوی دستمزد زنان کارگربامردان کارگر،مبارزه در راه به وجودآوردنِ تحول اساسی درروابط غیرعادلانه درروستاهای میهن به‌منظور اجرای اصلاحات ارضی با سازمان‌دهیِ «اتحادیه دهقانان» که دارای صدها هزارعضو بود،تلاشِ پی‌گیردرراه به دست آوردن حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای زنان کشور،وهمچنین اصلاحات بنیادین درامورآموزش وبهداشت کشور،در جامعه آنچنان نیرویی برای تغییروتحول برانگیخت که آثاری شگرف را در میهن ما توانست بر جای گذارد. نخستین برنامه حزب توده ایران، که در مرداد ماه ۱۳۲۳به تصویب اولین کنگره حزب رسید، سند درخشانی از ماهیتِ انقلابی حزب و آرمان‌های والای آن در راه رهایی کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانشجویان کشور است. این نخستین سند مبارزاتی حزبی سیاسی در آن دوره از تاریخ بود که پیام آورِ رهایی میهن از ‌بند‌های استعمار، استبداد، و بنا ساختن ایرانی آزاد و آباد بود. در نخستین برنامه حزب ما بر ‌هدف‌های زیر تأکید می‌شود: «مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی، و اجتماعی از قبیل: آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماعات؛ مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد...؛ سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای ملی بر اصول زیر: تقلیل مدت کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب برای کارهای اضافی... ایجاد بیمه اجتماعی کارگران و کارمندان و مستخدمین ...؛ واگذاری بلاعوض خالصجات و املاک قابل کشت دولتی به دهقانان بی ملک... اصلاحات اساسی در مورد تقسیم غیر عادلانه محصول بین ارباب و رعیت... تجدید نظر در قانون استخدامی کشور به نحوی که مخصوصاً شرایط معاش و زندگی کارمندان جزء تأمین گردد...؛ کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان (حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) در مجلس مقننه و انجمن‌های ایالتی و بلدی. بهبودی اوضاع مادی و تأمین استقلال اقتصادی زنان...؛ تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت قطع نظر از مذهب و نژاد. ...» طرحِ چنین خواست‌های انقلابی و پیشرویی نه تنها فضای سیاسی- اجتماعی آن روز ایران را دگرگون کرد، بلکه اثرهای این اندیشه‌های مترقی و آزادی‌خواهانه تا به امروز در جامعه ما پابرجاست. هیچ نیروی آزادی‌خواهی را در میهن‌مان نمی‌توان یافت که برنامه سیاسی‌اش زیر تأثیر این اندیشه‌های مترقی و انسان دوستانه این آغازِ حماسه‌گون حزب کارگران و زحمتکشان میهن ما، حزب توده ایران، قرار نگرفته باشد. با تأسیس حزب توده ایران و انتشار انبوهی از روزنامه‌ها، مجله‌ها، کتاب‌ها، و نشریه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسلِ جوان کشور با اندیشه‌های پیشرو، انقلابی، و تاریخ ساز مارکسیسم – لنینیسم آشنا شد و توانست نقش مهم و سازنده‌ای را در تغییر جامعه ما ایفاء کند. شماری از برجسته‌ترین متفکران، ادیبان، شاعران، نویسندگان و مترجمان کشور در دامان حزب توده ایران پرورش یافتند و زمینه سازِ پیدایش و رشد فرهنگی پیشرو در جامعه ما شدند. یکی دیگر از عرصه‌های درخشان فعالیت حزب ما، تلاش‌های پیگیر آن در به پیش بردنِ امر همکاری بین نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و است. از همان فردای تأسیس حزب، توده‌ای‌ها در راه اتحادِ عمل همه آزادی خواهان و میهن دوستان کشور برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استعمار همواره تلاش کرده‌اند و نمونه‌های درخشانی از این فعالیت‌ها در تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است. برپاداشتنِ «جبهه آزادی»، در بردارنده نیروهای مترقی،روزنامه‌ها، و مدیران نشریه‌های کشور (تابستان سال ۱۳۲۳)، «جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» (اردیبهشت ماه ۱۳۲۷)، «جمعیت ملی مبارزه بااستعمار» (در دیماه ۱۳۲۹)، و ده‌ها تلاش دیگر در طول هفتاد سال گذشته، از جمله نمونه‌هایی از کوشش حزب برای اتحادِ عمل است. واقعیت این است که جا افتادن این اندیشه مهم که: رهایی ایران از ‌بند‌های ارتجاع و استبداد نیازمند کوشش متحد و همکاری همه آزادی خواهان کشور است، در اثر تلاش‌های مستقیم حزب تودهٔ ایران در جامعه ما بوده است. مبارزه در راه به دست آوردن حقوق پایمال شده خلق‌های زیر ستم ایران، از جمله دیگر عرصه‌های فعالیت حزب ما در طول هفتاد سال گذشته بوده است. بنیادگذاری و تأسیس حزب تودهٔ ایران با آغاز پیکار در راه رهایی خلق‌های ایران از بند ستم ملی و طبقاتی ارتباطی گسست ناپذیر دارد. حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی کشور بود که خواستِ واگذاری خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد و دموکراتیک را در دستور کار مبارزات سیاسی کشور قرار داد، و توده‌ای‌ها در صحنه‌های پیکار خونین خلق‌های آذربایجان، کردستان، و همچنین دیگر خلق‌های محروم کشور، از جمله خلق عرب، بلوچ، و ترکمن، در راه دست یافتن به حقوق‌شان از هیچ فداکاری‌ای کوتاهی نکرده‌اند. از آغاز بنیادگذاری حزب توده ایران در دهم مهرماه ۱۳۲۰ تا کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲- که از سوی دولت‌های امپریالیستی آمریکا و بریتانیا و بر ضد جنبش مردمی ایران و نهضت ملی شدن نفت ایران، سازمان دهی شده بود- یعنی در طی تنها ۱۲سال فعالیت سیاسی، توده‌ای‌ها سرچشمه آن چنان تحول‌های انقلابی‌ای در ایران گردیدند که سرتاسر منطقه خاور نزدیک و میانه زیر تأثیر شگرف آن قرار گرفت. امپریالیسم آمریکا و بریتانیا، حزب توده ایران را بزرگ‌ترین خطر در مقابل منافع برتری‌طلبانه خود در منطقه می‌دیدند. امروز پس از گذشت نزدیک به شش دهه، و در پیِ گشوده شدن و انتشار سندهای محرمانه سازمان دهندگان این کودتا، روشن شده است که یکی از ‌هدف‌های عمده کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب خونین حزب توده ایران بود. دستگیری هزاران توده‌ای، شکنجه و سپس اعدام بسیاری از آنان از جمله رفقای قهرمان سازمان نظامی حزب، از سوی رژیم شاه، نه تنها «ریشه حزب» را - آنطورکه دستگاه‌های امنیتی حکومت سلطنتی تصور‌‌می‌کردند- نتوانست در ایران بخشکاند، بلکه الهام بخش نسل‌های نوینی از رزمندگان توده‌ای و دیگر نیروهای مترقی و چپ میهن نیز گردید. با وجود سرکوب ۲۵ ساله دستگاه‌های امنیتی رژیم سلطنتی، توده‌ای‌ها نقش حیاتی‌ای را در سازمان‌دهیِ مبارزه ضد استبدادی میهن ما ایفا کردند. روزنامه زیر زمینی «نوید»، که به سردبیری رفیق قهرمان رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) منتشر می‌شد، توانست با بردن نظرهای حزب توده ایران به میان توده‌ها، و از جمله، مطرح شدنِ ضرورت سازمان‌دهیِ اعتصاب عمومی برای نخستین بار از سوی آن، تأثیر مهمی در سمت‌گیریِ مبارزات ضد استبدادی میهن ما برجای گذارد، که سرانجام با نقش برجسته‌ای که کارگران توده‌ای در سازمان‌دهیِ اعتصاب کارگران نفت ایفا کردند، ستون فقرات رژیم سلطنتی در هم شکست. پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نظام سیاسیِ پوسیده و ضد مردمی سلطنتی را واژگون کرد، و با استقرارِ آزادی، این امکان را پدید آورد که میهن ما بدون دخالتِ خارجی و حضورِ ده‌ها هزار مستشار آمریکایی، به سمت انتخاب نظام سیاسی- اقتصادی خود حرکت کند. حزب توده ایران پس از ۲۵ سال سرکوب خشن و خونین، فعالیت علنی خود را از سر گرفت و در مدتی بسیار کوتاه توانست به نیروی بزرگ اجتماعی‌ای با نفوذِ چشمگیر معنوی، تبدیل گردد. تأثیر اندیشه‌های حزب ما بر اصل‌های مترقیِ قانون اساسی، که دفاع از منافع قشرهای گوناگون اجتماعی و پاسداری از آزادی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، در کنارِ تلاش حزب در سازمان‌دهی کارگران، کشاورزان، زنان، جوانان، و دانشجویان کشور، هراس ارتجاعِ داخلی و کشورهای امپریالیستی را که نگران سمت‌گیری انقلاب بهمن ۵۷ بودند، خیلی زود برانگیخت. تنها کافی است اشاره کنیم که در دوران توفانی سال‌های نخست پس از انقلاب به همت مبارزه توده‌ای‌ها و دیگر نیروهای مترقی کشور، مسئله اصلاحات ارضی و تصویبِ قانون کار، که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت کند، با وجود همه مخالفت‌های نیروهای ارتجاعی و واپس‌گرا، در جامعه به پیش برده شد. مقابله هوشیارانه حزب توده ایران با توطئه‌های پی‌در‌پی امپریالیسم برای شکست انقلاب ایران، و ازجمله هشدارهای حزب ما پیرامون امکان حمله نظامی به ایران، و سپس مبارزه برای صلح و بر ضد ادامه جنگ ایران و عراق، از دیگر عرصه‌های مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در خرداد ماه ۱۳۶۱ و در پی پیروزی ایران در خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز رژیم صدام حسین، که افسران توده‌ای در آن نقش برجسته‌ای را ایفاء کردند، و با وجود جو شدید تبلیغاتی رسانه‌های حاکم، و طرحِ شعار «جنگ،جنگ تا پیروزی» ازسوی خمینی ودیگرسران رژیم،حزب ما این شعار را شعاری نادرست اعلام کرد، و ضرورتِ پایان جنگ از راه مذاکره را در جامعه مطرح ساخت. پاسخِ مرتجعان حاکم به این دیدِ درست و راه‌گشا، یورش وحشیانه به حزب توده ایران و کشتار گروهی از برجسته‌ترین فرماندهان انقلابی ارتش ایران بود سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، به بند کشیدن هزاران مبارز راه آزادی، و یورش همه جانبه به حزب توده ایران، در بهمن ماه ۱۳۶۱، که به گفته ری‌شهریِ جنایتکار با دستگیری بیش از ده هزار تن از کادرها، فعالان، اعضا، و هواداران حزب توده ایران همراه بود، بار دیگر امکان فعالیت آزاد و علنی را از حزب کارگران و زحمتکشان میهن ما سلب کرد، و حاکمیت فاجعه‌بار رژیم ضد مردمی و استبدادی «ولایت فقیه» رابرایران مستقرکرد. مبارزه پی‌گیر و بی‌امان حزب توده ایران در دهه‌های اخیر بر ضد حکومت استبدادی و ضد مردمی «ولایت فقیه»، حمایت ازجنبش‌های اصلاح‌طلبانه و تحول طلب، تلاش در راه ایجاد جبهه وسیع و واحد بر ضد دیکتاتوری، و تأکید بر نقش اساسیِ گردان‌های اجتماعی، به خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان، در پیشبرد امر مبارزه برای رهایی میهن و استقرار آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، گویایِ این واقعیت سترگ است که پیکار قهرمانانه‌ای که یاران ارانی در دهم مهر ماه ۱۳۲۰ در میهن ما آغاز کردند همچنان ادامه یافته، و این نبرد تا پیروزی زحمتکشان و محرومان برای دست یابی به حقوق شان ادامه خواهد یافت.
  • با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه

Top